Legislacja

Badania lekarskie też małoletnich kandydatów na kierowców i nowy wzór orzeczenia

21 lipca 2019

Badania lekarskie też małoletnich kandydatów na kierowców i nowy wzór orzeczenia
Wzór orzeczenia lekarskiego (fragment) obowiązującego z dniem 20 lipca 2019 r.

W życie weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Badaniami objęto nowa grupę – kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej.

W Dzienniku Ustaw z dnia 19 lipca br. opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2019.1356), obowiązuje z dniem następnym tj. 20 lipca. Zmieniane jest rozporządzenie z 17 lipca 2014 r. (2014.949), wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami. Konieczne było dostosowanie przepisów ww. rozporządzenia do obecnego zakresu regulacji w ustawie, wprowadzonego art. 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zmiany polegają na objęciu badaniami również kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczniów szkoły ponadpodstawowej, prowadzących kształcenie w zawodzie oraz kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego. A zatem w nowelizowanym akcie należy uwzględnić możliwość wydania orzeczeń stwierdzających brak albo istnienie przeciwwskazań lekarskich do kierowania pojazdami silnikowymi w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E dla tej grupy osób.

Ponadto uzupełniono wykaz jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (jednostki organizacyjne służby medycyny pracy). Wprowadzono także zmiany, co do zasad określenia wysokości opłat za badania. Tu dotychczas obowiązywała określana przez ministra zdrowia tabela. Obecnie wysokość opłat, reguluje art. 79a ustawy, zgodnie z którym za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań. Dodano także nowy wzór orzeczenia lekarskiego. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Nowością jest, oświadczenie rodziców obowiązujące w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza. (jm)