Legislacja

Baza w kompetencji PIMOT – informuje nas ministerstwo

13 sierpnia 2018

Baza w kompetencji PIMOT – informuje nas ministerstwo
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W ubiegłym tygodniu odpowiedzieliśmy na pytanie Czytelnika dotyczące wykonania delegacji ustawowej wynikającej z art. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Dziś już wiemy, że podmiot do stworzenia, prowadzenia i aktualizacji internetowej bazy informacji o pojazdach odpowiednio przystosowanych do różnych rodzajów niepełnosprawności kandydatów na kierowców oraz ośrodków, w których dyspozycji te pozostają, jednak został wskazany i jest nim Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) z siedzibą w Warszawie.

Obowiązujący stan prawny. Przypomnijmy – ustawa z dnia 28 lutego 2018 o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (2018.728) weszła w życie z dniem 14 maja 2018 r., natomiast – interesujący nas - jej art. 2 obowiązuje od 28 kwietnia br. W przywołanym przepisie czytamy: „Art. 2. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu, minister właściwy do spraw gospodarki wyznaczy podmiot właściwy do prowadzenia i aktualizowania internetowej bazy, o której mowa w art. 56 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1.”. Zacytujmy też art. 56 ust. 5, który brzmi: „Art. 56. 1. Egzamin państwowy jest organizowany przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. (…) 5. Tworzy się internetową bazę informacji o pojazdach, o których mowa w art. 24 pkt 2. W bazie tej wskazuje się ośrodek szkolenia kierowców, w dyspozycji którego znajduje się dany pojazd.” Nie możemy pominąć też ust. 6 - cytujemy: „6. Minister właściwy do spraw gospodarki wyznacza, spośród jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych, podmiot właściwy do prowadzenia i aktualizowania internetowej bazy, o której mowa w ust. 5, oraz zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na jej prowadzenie”. I jeszcze jeden fragment obowiązujących przepisów, ten z ustawy o kierujących pojazdami - art. 24 pkt 2: „Art. 24. Nauka jazdy jest prowadzona: (…) 2) pojazdem odpowiednio przystosowanym do rodzaju niepełnosprawności spełniającym warunki, o których mowa w pkt 1 lit. a i b – w przypadku szkolenia osoby niepełnosprawnej.”.

Informacje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). W naszym wcześniejszym wyjaśnieniu pisaliśmy o braku wskazania, uznaliśmy bowiem, że taka informacja zostanie podjęta i opublikowana w drodze zarządzenia właściwego ministra. Dbając o rzetelność informacji, redakcja nasza zwróciła się z zapytaniem do MPiT. Bardzo szybko otrzymaliśmy odpowiedź Departamentu Komunikacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wyjaśniono nam: - Pani Redaktor, minister właściwy do spraw gospodarki wyznaczył do aktualizowania i prowadzenia internetowej bazy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie. Pismo zostało przekazane 2 sierpnia 2018 r. Wcześniej trwały rozmowy pomiędzy MPiT a PIMOT nt. szczegółów związanych z funkcjonowaniem bazy. Nie ma w tej sprawie wymogu wydania zarządzenia.

Jednak jeszcze jedno pytanie. Pozostaje druga część pytania Czytelnika, ta dotycząca terminu uruchomienia bazy. Tu sprawa bardziej skomplikowana. Ponieważ nie posiadamy wiedzy co do przeznaczonych środków na prowadzenie bazy, poprosimy o wyjaśnienia i tym samym odpowiedź na to pytanie dyrektora PIMOT dr. hab. inż. Witolda Lutego. (jm)