Legislacja

Też o kierowcach niepełnosprawnych w okresie próbnym

26 stycznia 2018

Też o kierowcach niepełnosprawnych w okresie próbnym
Sejm RP - Transmisje. Posiedzenie Podkomisji nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (kliknij)

W Sejmie obradowała Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o kierujących pojazdami. Procedowany projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy, w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia oraz utworzenia strony internetowej z wykazem pojazdów dostępnych na egzamin osób niepełnosprawnych (druk nr 1714).

Koszt egzaminu państwowego

W kwestii związanej z kosztami przeprowadzania egzaminów wątpliwość zgłaszał przedstawiciel zespołu legislacyjnego, zwracając wątpliwość, czy nie nastąpi tutaj nadregulacja. Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiadając na pytanie w sprawie pokrywania 50% kosztów za egzamin, potwierdził, iż resort popiera tę inicjatywę i postuluje, aby jak najszybciej weszła w życie. Chodzi jedynie o doprecyzowanie zapisów i wskazanie WORD, jako podmiotu pokrywającego kolejne 50% kosztów. To musi być powiedziane jasno, aby w praktyce nie było wątpliwości. Jednoznacznie powinno to być wskazane, że egzamin praktyczny odbywa się na koszt WORD. WORD-y nie widzą tutaj jakiegokolwiek problemu, nie było z tego środowiska takich sygnałów, że jest problem - uzasadniał dyrektor Oleksiak. Obok przywołanej, pojawiła się także propozycja pokrywania kosztów w 50% przez WORD, ale w kolejnych 50% przez rząd. I taka propozycja powinna być, aby nie generować kolejnych kosztów dla ośrodków egzaminacyjnych - postulowano. Przepisy te trzeba widzieć nie jako przywilej, ale jako wyrównywanie szans i tak trzeba projekt widzieć - podkreślali posłowie. W trakcie debaty zgłoszona została informacja, iż w skali kraju egzaminów państwowych na prawo jazdy z udziałem osób niepełnosprawnych odbywa się 391, mamy 48 WORD-ów, czyli rocznie w każdym z nich średnio odbywa się 8 egzaminów, koszt egzaminu (50%) to 70 zł razy osiem to jest kwota, o której nie warto debatować uzasadniał przedstawiciel resortu. Nie podlega wątpliwości, aby niepełnosprawnych zwolnić z ponoszenia kosztów w 100%. Czyli skalę tych kosztów można uznać za symboliczną - podkreślano. Propozycja podzielenia się kosztami dotyczy raczej zasady, aby takie decyzje nie odbywały się „z automatu” - mówił poseł Tomasz Kostuś.

Baza osk i pojazdów dla niepełnosprawnych

Drugą podejmowaną kwestią była sprawa resortu, który miałby wyznaczać jednostkę odpowiedzialną za stworzenie, prowadzenie i aktualizowanie bazy ośrodków szkolenia kierowców specjalizujących się w szkoleniu osób niepełnosprawnych. Dokładnie chodziło o zmianę istniejącego w projekcie zapisu wskazującego z resortu gospodarki na resort transportu. - Wydaje się niezrozumiałe miejsce, gdzie ta baza miałaby się znajdować. Dlaczego minister właściwy do spraw gospodarki? Czy to jest właściwie miejsce, gdzie taka baza powinna być utworzona? - pytał dyrektor ITS Marcin Ślęzak. Zbigniew Zawada (PIMOT) uzasadniał, iż baza powinna być tworzona przez podmiot wyspecjalizowany i mający doświadczenia w takich zadaniach. Ważne, aby to był podmiot wyspecjalizowany. I takim jest właśnie PIMOT. Placówka wyraża chęć, aby taką bazę prowadzić. Od sześciu lat prowadzi ośrodek do szkolenia wyłącznie osób niepełnosprawnych, w tym także niesłyszących, współpracuje ze stowarzyszeniem SPINKA skupiającym 46. ośrodków, są instruktorzy są przeszkoleni, pojazdy są. Cała ta wiedza i doświadczenie 10. letnie tworzy potężną przesłankę do tworzenia takiej bazy. To wszystko mogłoby być podwaliną do prowadzenia i aktualizacji takiej bazy. Wówczas jesteśmy w stanie sprawnie podstawić potrzebny samochód do każdego miejsca w kraju. Poseł Mirosław Suchoń - po wysłuchaniu wyjaśnień przedstawicieli PIMOT - wycofał swoją poprawkę. Postulował jedynie, aby ta baza pojawiła się w internecie sposób dostępny.

Kierowcy niepełnosprawni w okresie próbnym

W trakcie debaty podniesiony został problem, który może pojawić się w sytuacji wejścia w życie okresu próbnego przewidzianego dla młodych kierowców. Wskazano, iż osoba niepełnosprawna - jak inni młodzi kierowcy - będzie zobowiązana do przejścia godzinnego szkolenia płatnego w kwocie 200 zł będzie musiała przez płytę poślizgową przejechać samochodem dostosowanym do swoich potrzeb niepełnosprawności. - Zakładam, że każda z tych osób będzie miała swój prywatny samochód - mówił zgłaszający uwagę - tak nie będzie chciała go używać, aby uczyć się na płycie poślizgowej. Destabilizacja toru jazdy bardzo narusza konstrukcję samochodu i zużywa go - wskazywał mówca. Tak więc każdy ODTJ powinien być wyposażony w taki samochód. Jak zostało powiedziane, to nie jest duża skala więc generalnie nie ma takiej potrzeby. PIMOT jest gotowy, takie samochody wypożyczać ODTJ-om. W 80% jesteśmy gotowi, aby za 4-5 miesięcy będziemy mogli otworzyć własny ośrodek doskonalenia techniki jazdy. W nim będziemy mogli egzaminować osoby niepełnosprawne - informował Zbigniew Zawada. Doświadczenie jest, baza pojazdów jest wciąż rozbudowywana i wymieniana.

Centrum mobilności osób niepełnosprawnych

Krzysztof Marciniak, pełnomocnik dyrektora PIMOT ds. motoryzacji osób niepełnosprawnych, równolegle szef Stowarzyszenia SPINKA, podkreślił, iż PIMOT praktycznie podjął i uruchomił produkcję polskich urządzeń adaptacyjnych do samochodów dla niepełnosprawnych, aby nie korzystać z drogich urządzeń importowanych. W ten sposób koszty zostały obniżone o ponad 60%. To jest pewien etap na drodze do zbudowania auta autonomicznego, a projektami tymi na całym świecie zajmują się inżynierowie pracującymi nad pojazdami dla osób niepełnosprawnych - podkreślał. Poinformował także, iż zapadła już decyzja o powołaniu krajowego ośrodka zajmującego się mobilnością osób niepełnosprawnych, czyli instytucji, która będzie osadzona w PIMOT i kompleksowo zajmować mobilnością osób niepełnosprawnych.

Przypomnijmy - projekt senacki wpłynął do Sejmu 29 czerwca 2017 r., 7 lipca - skierowano do I. czytania w komisjach, 13 grudnia odbyło się I czytanie w Komisji Infrastruktury, 29 grudnia wpłynęło stanowisko rządu i w dniu 25 stycznia 2018 obradowała Podkomisja specjalna. Ta przyjęła jednomyślnie przyjęła projekt oraz jedną poprawkę i będzie go rekomendowała do drugiego czytania ustawy w Komisji Infrastruktury. (jm)