Legislacja

Będą kolejne wzorce i standardy w drogownictwie

5 listopada 2021

Będą kolejne wzorce i standardy w drogownictwie
(grafika - Ministerstwo Infrastruktury - materiały prasowe)

Na zlecenie Ministra Infrastruktury do końca 2022 r. powstaną kolejne wzorce i standardy w drogownictwie. Umowy podpisane w październiku 2021 r. z wykonawcami 9 opracowań opiewają na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł. Opracowanie zadań będzie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - informuje resort.

Realizacja wytycznych została podzielona na trzy odrębne pakiety tematyczne:

Wytyczne wykonywania pomiarów, prognoz i analiz ruchu drogowego. Nowe wytyczne pozwolą na ujednolicenie systemu dokonywania pomiarów ruchu na terenie całego kraju i wraz z Generalnym Pomiarem Ruchu Drogowego, realizowanym systematycznie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, stworzenie kompleksowego, ustandaryzowanego zasobu danych niezbędnych do projektowania i zarządzania drogami publicznymi.

Opracowania dotyczące projektowania ulic i dróg zamiejskich. Pakiet ten obejmuje m.in. jednolite wytyczne dotyczące projektowania zjazdów, infrastruktury transportu zbiorowego - tramwajowej i autobusowej, czy choćby zasady uspokajania ruchu, pozwalające poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu. Nie zabraknie również wytycznych projektowania oświetlenia i odwodnienia dróg publicznych.

Wytyczne określania nośności użytkowej mostów i wiaduktów. Opracowanie pozwoli zarządcom tych obiektów w optymalny sposób organizować ruch drogowy i planować zabiegi utrzymaniowe. Istotną nowością w skali kraju będzie z kolei opracowanie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na mostach i wiaduktach.

Systematycznie uzupełniamy wzorce i standardy o nowe opracowania. Nowe wytyczne uzupełnią już obowiązujący system wymagań technicznych, w ramach którego Minister Infrastruktury rekomendował dotychczas do stosowania 18 opracowań, w tym 3 opracowania w obszarze drogownictwa, 14 w obszarze mostownictwa i 1 w obszarze BIM (wzorce i standardy dotyczące Building Information Modeling). Na rekomendację oczekują obecnie 23 opracowania w obszarze drogownictwa i BIM.  Decyzja o ich rekomendowaniu do stosowania kolejnych wzorców i standardów będzie możliwa po zakończeniu prac nad projektem rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. Projekt jest na etapie opiniowania, uzgodnień i konsultacji publicznych.

Inauguracja działalności Komitetów Technicznych do spraw WiS. 4 listopada 2021 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetów Technicznych do spraw Wzorców i Standardów (WiS), które stanowią realizację postanowień Listu Intencyjnego podpisanego w maju tego roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.

Polski Kongres Drogowy utworzył trzy merytoryczne Komitety Techniczne: Drogownictwa (KTD), Mostownictwa (KTM) oraz Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa (KTC), których głównymi celami będzie wskazywanie obszarów tematycznych i zakresów opracowania nowych WiS, a także zmian w rekomendowanych WiS oraz opiniowanie dokumentów wskazanych przez Ministra.

- Na straży najwyższych standardów projektowania, realizacji i utrzymania dróg publicznych w Polsce stoi grono specjalistów, którzy zostali wybrani ze względu na ogromne doświadczenie i wiedzę. Podejmowane przez nich decyzje będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego oraz podnoszenie jakości budownictwa drogowego w Polsce – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

W skład Komitetów Technicznych wchodzą powołani przez MI przedstawiciele administracji drogowej, instytutów badawczych, Izby Inżynierów Budownictwa, organizacji branżowych z obszaru drogownictwa oraz podmiotów zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem dróg.

Przewodniczącym Komitetów Technicznych z ramienia Polskiego Kongresu Drogowego został dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Krakowskiej, natomiast poszczególnymi Komitetami pokierują odpowiednio: mgr inż. Zbigniew Tabor, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski z Politechniki Gdańskiej oraz prof. dr hab. inż. Adam Zofka z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

Więcej informacji o wzorcach i standardach w drogownictwie można znaleźć na stronie MI: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach.