Legislacja

Będzie całkiem nowe rozporządzenie w sprawie znaków drogowych

11 maja 2023

Będzie całkiem nowe rozporządzenie w sprawie znaków drogowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd. Rozporządzenie jest konsekwencją zmiany delegacji ustawowej. - Wydanie nowego rozporządzenia umożliwi odzwierciedlenie w przepisach najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze znaków drogowych, sygnałów drogowych, a poprzez bezpośredni wpływ na ruch drogowy przyczyni się do poprawy jego bezpieczeństwa - uzasadniają autorzy. Zaproponowany termin wydania - III kwartał br.

W Wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury udostępniono informację w sprawie prac nad Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawą prawną aktu jest art. 7 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2022.988 z późn. zm.).

Jak uzasadniają autorzy projektowane rozporządzenie jest konsekwencją, wprowadzonej ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (2022.1768), zmiany delegacji ustawowej w art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którą minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia m.in.: U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.) znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uzasadnieniem do wydania nowego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest potrzeba jego procedowania w związku z uzyskaniem wpisu do wykazu prac legislacyjnych rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać znaki i sygnalizatory drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Projektowane przepisy mają określać: wzory, znaczenie i zakres obowiązywania znaków i sygnałów drogowych w ruchu drogowym, wzory lub rodzaje i zakres stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Projektowana regulacja będzie regulowała wzory: znaków ostrzegawczych, znaków zakazu, znaków nakazu, znaków informacyjnych, znaków kierunku i miejscowości, znaków uzupełniających, dodatkowych znaków przed przejazdami kolejowymi, dodatkowych znaków dla kierujących tramwajami, dodatkowych znaków dla szlaków rowerowych, dodatkowych znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi, znaków drogowych poziomych, sygnałów świetlnych dla kierujących i pieszych, sygnałów świetlnych dla kierujących pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, sygnałów dawanych przez uprawnione osoby, sygnałów dźwiękowych lub wibracyjnych wysyłanych przez urządzenia umieszczone na drodze, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zakres ich stosowania. Tymczasem tekst projektowanego aktu nie jest dostępny.

Resort konkluduje: - Wydanie nowego rozporządzenia umożliwi odzwierciedlenie w przepisach najnowszej wiedzy i doświadczeń praktycznych w obszarze znaków drogowych, sygnałów drogowych, a poprzez bezpośredni wpływ na ruch drogowy przyczyni się do poprawy jego bezpieczeństwa.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia - III kwartał br. (jm)