Legislacja

Poprawiony Lex Uber z „wrzutką” wraca do Sejmu

12 maja 2023

Poprawiony Lex Uber z „wrzutką” wraca do Sejmu
62. posiedzenie Senatu RP, dzień drugi 11.5.2023 r. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało: 93 senatorów ZA; 0 - przeciw; 0 - wstrzymało się. (fot. Tomasz Ozdoba/Kancelaria Senatu RP)

Senat RP zakończył swoje 62. posiedzenie, w trakcie głosowań odbytych dnia drugiego 11 maja br. przyjęto m.inn. Ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z poprawkami [druk nr 961]. W ramach Komisji Infrastruktury szeroko debatowano nad poprawkami dotyczącymi części ustawy poświęconej poprawie bezpieczeństwa pasażerów tzw. taksówek na aplikację [druk nr 961-A] [druk nr 961-Z]. Kwestie tzw. punktów karnych i kursów bez uwag. Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało: 93 senatorów ZA; 0 - przeciw; 0 - wstrzymało się. Ustawa wraca do Sejmu RP.

Przypomnijmy - rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [druk nr 961] potocznie nazwany Lex Uber miał za cel zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów korzystających z przewozów przez tzw. taksówki na aplikację. Wiele zaproponowanych przez senatorów zmian nie znalazło akceptacji resortu cyfryzacji, ostatecznie nie znalazło akceptacji głosujących. Według zaproponowanych zmian przedsiębiorcy pośredniczący w przewozach drogowych będą zobowiązani m.in. do weryfikacji kierowców przed rozpoczęciem współpracy i zleceniem pierwszego przewozu, w tym ich tożsamości (utrwalenie wizerunku), posiadanych uprawnień (prawo jazdy) i niekaralności (w sposób szczególny regulacja dotyczy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. obywateli Ukrainy), do weryfikacji dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem i do sprawdzenia autentyczności polskich dokumentów. Nowe przepisy zaostrzają również kary za naruszenie obowiązków zarówno dla przedsiębiorców, którzy pośredniczą w przewozach, jak i kierowców. Kary niebagatelne np. 1 mln zł. Przedsiębiorcy będą zobowiązani - nie rzadziej niż raz na 100 przewozów - do weryfikacji, czy kierowca jest osobą, której zlecono przewóz.

W trakcie procedowania sejmowego „wrzucono” regulacje dotyczące tzw. punktów karnych. I tak ostatecznie w ustawie pozostaje zapis, iż informacje o otrzymanej liczbie punktów, zgromadzone w centralnej ewidencji, mają być usuwane po roku, a kierowcy maksymalnie raz na pół roku będą mogli wziąć udział w odpłatnym szkoleniu, które pozwoli zredukować 6 punktów karnych. Wyjątek to nowi kierowcy w ciągu roku od wydania prawa jazdy po raz pierwszy.

Ważnym i wiele usprawniającym jest nowy przepis powodujący, iż zatrzymane prawo jazdy będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku, po okresie, na który zostało zatrzymane.

Za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami głosowało: 93 senatorów ZA; 0 - przeciw; 0 - wstrzymało się.

Ustawa wraz z senackimi poprawkami wraca pod obrady Sejmu RP. Tu najbliższe posiedzenie wyznaczono na 24, 25 i 26 maja br. (jm)