Legislacja

Bezpieczeństwo tablic rejestracyjnych

9 grudnia 2021

Bezpieczeństwo tablic rejestracyjnych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (2021.2265). Ten akt wykonawczy - na podstawie art. 75c pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nowelizuje przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.p.2021.585/t.j. 2020.717).

Wprowadzone zmiany dotyczą rozdziału regulującego zasady produkcji i dystrybucji tablic rejestracyjnych oraz sposobu prowadzenia ewidencji (rozdział 2). W zmienionym par. 7 zobowiązującym producenta do niszczenia tablic doprecyzowano, iż „Producent tablic niszczy, w sposób uniemożliwiający dalsze użycie, i zagospodarowuje zgodnie z przepisami o odpadach”. W kolejnym paragrafie określono, iż tablice rejestracyjne przekazane organowi rejestrującemu w wyniku ich wymiany albo zwrotu oraz wyrejestrowania albo przerejestrowania pojazdu, będące wycofanymi z użytku, organ rejestrujący przekazuje przedsiębiorcy. I właśnie to wskazany producent tablic „odbiera od organów rejestrujących w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu”.

Tekst rzeczywisty opublikowanego rozporządzenia oraz tekst ujednolicony Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (t.p.2021.585/t.j. 2020.717) już są dostępne w zbiorze aktów prawnych pt. ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD) [kliknij].

Dzięki tym przepisom możemy mieć pewność, iż nasze tablice nie zostaną ponownie użyte np. w sposób nieuprawniony. (jm)