Legislacja

Ustawa o elektromobilności podpisana. Co zmienia w Prawie o ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami?

8 grudnia 2021

Ustawa o elektromobilności podpisana. Co zmienia w Prawie o ruchu drogowym i ustawie o kierujących pojazdami?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Przed nami już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw. Wśród wprowadzonych zmian bardzo ważna umożliwiająca kierowcom z prawem jazdy kategorii B prowadzenie dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych o DMC do 4,25 tony. Jakie inne nowelizacje?

8 października 2021 r. do Sejmu wpłynął [kliknij] rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczył transpozycji do polskiego prawa dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawach promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej. Wśród tych wielu ważnych zmian ustawodawca przewidział nowelizację także ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami. Oto co zostało uchwalone.

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Nasz kodeks drogowy otrzymuje nowe brzmienie art. 148a ust. 1, który dopuszcza poruszanie się pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Zacytujmy: Art. 6. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720, 1641, 1997 i 2165) w art. 148a ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, oraz pojazdów napędzanych wodorem, o których mowa w art. 2 pkt 15 tej ustawy, po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.”.

Ustawa o kierujących pojazdami. W kolejny ważny zapis, który trafił do znowelizowanej ustawy o elektromobilności to przepis rozszerzający uprawnienia posiadaczy prawa jazdy kat. B [kliknij]. Zacytujmy: Art. 9. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 i 1997) w art. 6 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) kategorii B uprawnia do kierowania: 44 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, lub motocyklem trójkołowym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, b) pojazdem samochodowym zasilanym paliwami alternatywnymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz nieprzekraczającej 4250 kg, jeżeli przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynika z zastosowania paliw alternatywnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a informacja o tym przekroczeniu jest odnotowana w dowodzie rejestracyjnym, pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 2 lat.”

Przywołane przepisy wejdą w życie po upływie 14. dni od ogłoszenia. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP. 7.12.2021:

Informacja w sprawie ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

         Celem uchwalonej ustawy jest ułatwienie i przyspieszenie rozwoju elektromobilności oraz wdrożenie:

1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego;

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE;

3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

         Uchwalona ustawa m. in.:

1) wprowadza przepisy modyfikujące zasady tworzenia stref czystego transportu;

2) określa procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania;

3) rozszerza uprawnienia inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) oraz Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych, w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania;

4) doprecyzowuje przepisy dotyczące stacji ładowania, które powinny podlegać kontrolom przeprowadzanym przez UDT, oraz definicję stacji ładowania;

5) wprowadza obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego i operatorów stacji wodoru;

6) doprecyzowuje zasady funkcjonowania rejestru Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA);

7) wprowadza przepisy dotyczące amortyzacji pojazdów niskoemisyjnych;

8) wprowadza pojęcia i regulacje mające na celu rozwój infrastruktury tankowania wodoru;

9) wprowadza możliwość udzielania wsparcia finansowego, w przypadku gdy przedsiębiorca nie kupuje pojazdu, a korzysta z leasingu.

         W związku z przyjętymi zmianami w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych uchwalona ustawa wprowadza zmiany w 12 ustawach:

1) ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;

2) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;

3) ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

4) ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

5) ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

6) ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym;

7) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

8) ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

9) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;

10) ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;

11) ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

12) ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

         Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z zastrzeżeniem odrębnego terminu wejścia w życie części wskazanych w ustawie regulacji, z uwagi na fakt, iż wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.