Legislacja

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych

20 czerwca 2024

Chodnik – parkowanie pojazdów, a swobodne poruszanie się pieszych
Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w kwestii parkowania aut na chodnikach (fot. PIXABAY)

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w kwestii parkowania aut na chodnikach, a co za tym idzie utrudnień poruszania się tam pieszych. W wystąpieniu skierowanym do Ministerstwa Infrastruktury czytamy: - Do Rzecznika wpłynęło pismo osoby popierającej postulaty dot. zmiany przepisów prawa regulujących kwestię szeroko rozumianych zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych, które zgłoszone zostały przez ruch społeczny pn. „Miejska Agenda Parkingowa”. Jednym ze wspomnianych postulatów jest dokonanie nowelizacji art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047), który pozwala na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem przestrzegania zasad zatrzymania i postoju pojazdu określonych w ustawie.

Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego BRPO Piotr Mierzejewski zwrócił się do dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury Renaty Rychter o ustosunkowanie się do postulatu "Miejskiej Agendy Parkingowej". Prosi także o poinformowanie, czy w ocenie resortu zaproponowana nowelizacja spowoduje zmniejszenie utrudnień w poruszaniu się pieszych po chodnikach, związanych z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów - co pozwoli przechodniom na swobodne przemieszczanie się tą częścią drogi dla pieszych.

Postulat zawarty w wystąpieniu precyzyjnie wskazuje na potrzebę zmiany przepisów o ruchu drogowym (art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym), które pozwalają na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych auta o masie do 2,5 t. Przypomnijmy tę regulację: „Art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: 1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych; 3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. 2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi. Zaproponowano, aby znowelizowane przepisy zezwalały na postój pojazdu na drodze dla pieszych wyłącznie w miejscach wyznaczonych do postoju za pomocą stosownych znaków drogowych lub odpowiedniej infrastruktury drogowej. Parkowanie całych samochodów na drogach dla pieszych miałoby być wyjątkiem.

Jak wskazują autorzy pisma sposób parkowania na chodnikach jest powszechny, zwłaszcza w dużych miastach. Piesi, w tym inwalidzi, matki z wózkami dziecięcymi itd. często zmuszeni są nawet schodzić na ulicę, bo chodnik staje się niedostępny. -

Piotr Mierzejewski pisze: „Należy zwrócić uwagę, że choć z ustawowej definicji pojęcia „droga dla pieszych” wynika, że jedną z funkcji przedmiotowej drogi jest możliwość zatrzymania lub postoju na tej drodze pojazdów, to jednak głównym przeznaczeniem drogi dla pieszych jest ruch pieszych, na co wskazuje również jej nazwa. Ruch pieszych, który odbywa się po drodze dla pieszych, nie powinien być zakłócany ani też utrudniany przez parkujące na tej drodze pojazdy samochodowe (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu stanowi wykroczenie z art. 90 § 1 Kodeksu wykroczeń), co niestety ma miejsce pod rządami obecnie obowiązujących przepisów prawa. Z tego też względu, pełna realizacja podstawowego celu, któremu ma służyć droga dla pieszych, powinna być zagwarantowana przez odpowiednie działania władz państwowych (w tym działania prawotwórcze) i nie może doznawać uszczerbku kosztem innych funkcji, które pełni ta droga, w tym w wyniku nieprawidłowego postoju pojazdów samochodowych. Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1058), zwracam się do Pani Dyrektor z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do postulatu zgłoszonego przez ruch społeczny „Miejska Agenda Parkingowa” dot. dokonania zmiany unormowań określających zasady parkowania pojazdów samochodowych na drogach dla pieszych. W szczególności, uprzejmie proszę o poinformowanie, czy w ocenie resortu infrastruktury zaproponowana nowelizacja art. 47 ust. 1 i 2 Prawa o ruchu drogowym spowoduje, że utrudnienia w poruszaniu się pieszych po chodnikach związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów samochodowych ulegną istotnemu zmniejszeniu, co pozwoli przechodniom na swobodne przemieszczanie się tą częścią drogi dla pieszych”.

Ciekawi jesteśmy stanowiska resortu. (jm)