Legislacja

Cofanie liczników wypadnie?!

21 maja 2019

Cofanie liczników wypadnie?!
Sejm RP – Druk nr 3451. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw [kliknij]

Listę niedociągnięć przyjętej w ubiegłym tygodniu nowelizacji kodeksu karnego przygotował Krakowski Instytut Prawa Karnego. Ekspertyza wskazuje na 45 wad - informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Nie czujemy się uprawnieni do dokonywania oceny prawnej uchwalonej ustawy, przywołajmy więc jeszcze jeden cytat z publikacji DGP: „O skali chaosu, w jakim były tworzone nowe przepisy, świadczy też to, że nowelizacja znosi karalność przekręcania liczników samochodowych. A przecież dopiero co Sejm, na wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości w innej nowelizacji, która za trzy dni wchodzi w życie, te przepisy wprowadził. Oczywiście to nie jest tak, że resort chciał się wycofać z wprowadzenia kary w wysokości do 5 lat więzienia za to przestępstwo. Po prostu w chaosie prac sejmowych nikt nie zauważył, że wprowadza się nowy przepis oznaczony jako art. 306a, podczas gdy na wejście w życie czeka już przepis o tym numerze. Jednak jeśli Senat nie zmieni numeracji przepisów, to nowy art. 306a, który dotyczy zupełnie innej kwestii, zastąpi poprzedni i wówczas znów fałszowanie liczników nie będzie przestępstwem.” Przypomnijmy nowe przepisy likwidujące proceder „przekręcania liczników” wejdą w życie z dniem 25 maja br. Wprowadza je uchwalona 15 marca br. ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny i następnie poprawiona i uzupełniona o senackie poprawki - 16 maja. Czyli istnieje potencjalna możliwość, że nowe przepisy będą obowiązywały do czasu wejścia w życie tej „super ekspresowej” ustawy nowelizującej kodeks karny – czyli… niewiele ponad 3-4 miesiące?! Słyszymy, iż kontrowersyjny projekt ustawy zmieniającej kodeks karny powstał przed wprowadzeniem zmian dotyczących ścigania oszustów cofających liczniki samochodowe. Ale czy jest to argument?

* Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Publikacja: Dziennik Ustaw 10 maja 2019, poz. 870) cyt. art. 2 pkt 2: „2) po art. 306 dodaje się art. 306a w brzmieniu: „Art. 306a. § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1. § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

* Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Tekst ustawy przekazany do Senatu) cyt.: 105) po art. 306 dodaje się art. 306a i art. 306b w brzmieniu: „Art. 306a. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. § 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 § 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od lat 5 do 25.”

Uchwaloną 16 maja br. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, już następnego dnia przekazano do Senatu tu debata odbędzie się w dniu jutrzejszym – 23 maja br. Procedowanie nie jest zakończone, ale czy senatorowie zgłoszą tę poprawkę? Tymczasem w Opinii do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1184) podpisanej przez Beatę Mandylis głównego legislatora poprawki nie ma. (jm)