Legislacja

Jest kolejna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym

22 maja 2019

Jest kolejna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym
(fot. archiwum Wyd. Grupa IMAGE)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w dniu wczorajszym projekt kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym (projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). Projekt ustawy został zamieszczony w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD515. Akt wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji skierowano do konsultacji międzyresortowych, w wykazie znajdujemy 24. podmioty. Został on zaakceptowany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu i jest wspólnym projektem Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Cyfryzacji, a stanowi tzw. pakiet deregulacyjny wprowadzający szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w obowiązujących procedurach w szczególności związanych z rejestracją pojazdów - podkreśla Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Projektodawca przypomina, iż na przestrzeni ostatnich lat wymagania ustawowe zmieniały się w kierunku uproszczenia warunków rejestracji pojazdów związanych z obowiązkami podatkowymi, jednak obecnie uproszczenia te są niewystarczające w kontekście oczekiwań społecznych zmniejszenia kosztów i obciążeń administracyjnych dla posiadaczy pojazdów. - Obecnie na podstawie ww. wniosków i dokonanej oceny identyfikującej zasadne zmiany wymagające uregulowania powstała sytuacja umożliwiająca zaproponowanie w przedkładanym projekcie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo o ruchu drogowym przepisów upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów z myślą o ułatwieniach dla obywateli (posiadaczy pojazdów) skutkujących również zmniejszeniem zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Resort proponuje także wprowadzenie zasady waloryzacji opłat administracyjnych za wydawane dokumenty i tablice rejestracyjne raz na 6 lat odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Kierowcy oczekują na zniesienie obowiązku legitymowania się w trakcie kontroli drogowych papierowym blankietem prawa jazdy. To ostatnie oznacza także zmianę w taryfikatorze mandatów za nieposiadanie w trakcie jazdy prawa jazdy. Jak pisaliśmy, w ubiegłym tygodniu Mark Zagórski podczas konferencji prasowej, ocenił iż resort cyfryzacji jest już gotowy do wprowadzenia tej rewolucyjnej zmiany.

W projekcie zaproponowane zostały zmiany: zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu w procesie pierwszej rejestracji pojazdu; umożliwienie zachowania dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu przy jego przerejestrowaniu; obniżenie opłat związanych z rejestracją pojazdu; możliwość rejestracji pojazdu (lub czasowej rejestracji) na wniosek jego właściciela przez starostę właściwego również ze względu na miejsce czasowego zamieszkania; czasowej rejestracji pojazdu przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Polski i powiązania czasowej rejestracji pojazdu w celu wywozu za granicę z czynnością jego wyrejestrowania z urzędu, pod warunkiem złożenia oświadczenia przez właściciela odbierającego pozwolenie czasowe, że pojazd zostanie wywieziony za granicę; zniesienie obowiązku zwrotu pozwolenia czasowego po upływie terminu czasowej rejestracji pojazdu; wprowadzenie obowiązkowego 30 dniowego terminu na złożenie przez właściciela pojazdu wniosku o rejestrację pojazdu, licząc od dnia zakupu nowego pojazdu na terytorium Polski, bądź zakupu pojazdu już tutaj zarejestrowanego, sprowadzenia pojazdu na terytorium Polski z innego państwa członkowskiego UE, bądź dopuszczenia do obrotu pojazdu przez organ Służby Celnej (jeśli pojazd sprowadzony jest spoza UE); wprowadzenie zasady zwrotu przez organy rejestrujące tablic rejestracyjnych wycofanych z użytkowania do ich producenta na jego koszt, a także zasady waloryzacji opłat administracyjnych za wydawane dokumenty i tablice rejestracyjne raz na 6 lat odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. (jm)