Legislacja

A wypadek w nowelizacji Kodeksu karnego?

17 maja 2019

A wypadek w nowelizacji Kodeksu karnego?
Jarosław Ziobro, minister sprawiedliwości. Warszawa, 16.5.2019 (fot. Kancelaria Sejmu)

W dniu wczorajszym w Sejmie miała miejsce niezwykła, bardzo burzliwa debata nad nowelizacją Kodeksu karnego. Ostatecznie nowelizacja została uchwalona głosami 263 posłów, trzech było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu. Kolejny etap tego ekspresowego procedowania będzie miał miejsce w Senacie. Co wiemy o innych zaproponowanych przez resort sprawiedliwości zmianach?

O podstawowych jej zmianach wiemy wszyscy – walce z pedofilią. Jednak o tym, iż na 41 stronach projektu i 58 uzasadnienia zaproponowano ponad 120 zmian to nie jest już powszechnie wiadome, jak i to, że obok kilku przepisów podstawowych, pomieszczono tam także wiele innych przepisów jak np. wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Projekt oraz uzasadnienie dostępne na stronach Sejmu RP: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=996CE307123D03FEC12583FA0069E8F2

I zatrzymajmy się na proponowanej karze 15 lat dla kierowcy nieumyślnie powodującego wypadek. Tutaj media nieśmiało – wyprzedzając opinie ekspertów – wskazują, iż możemy mieć do czynienia z czymś co nawet trudno nazwać. Oto kodeks miałby określać karę 8 lat dla kierowcy po alkoholu i narkotyku powodującego wypadek i… 15 lat za nieumyślnie powodującego wypadek, w tym także tego trzeźwego?

Nowy art. 155 Kodeksu karnego miałby brzmieć:

Art. 155. § 1. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§. 2. Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.”.

Aktualnie obowiązujący zapis brzmi:

„Art. 155. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

W uzasadnieniu zmiany czytamy: „Podmiotem tego przestępstwa może być każdy. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 2 k.k. odpowiedzialność karną za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka popełnione przez zaniechanie może ponieść tylko ten, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi. W tej postaci jest to przestępstwo indywidualne. (…) Życie ludzkie zalicza się do najcenniejszych dóbr chronionych prawem karnym i nawet nieumyślne zaatakowanie tego dobra musi spotykać się z odpowiednio surową sankcją (…).„

Niezmienny pozostaje ara z art. 177 – cytujemy:

Art. 177. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.”

Czy kara z art. 177 jest wystarczająco surowa? A co z tzw. zabójstwem drogowym? Procedowanie – już uchwalonej w dniu 16 maja 2019 ustawy – trwa.

Większość przepisów, w tym zmiany w kodeksie karnym, mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia. (jm)