Legislacja

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE

27 lipca 2018

Coraz bliżej do połączenia z rejestrami UE
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Z datą 23 lipca br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym, które to zmienione przepisy miałyby obowiązywać od 30 stycznia 2019 r.

Projektowane zmiany wynikają z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/480 z 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego. W ten sposób doprecyzowane zostaną obecnie obowiązujące przepisy związane z prowadzeniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego i zapewnieniem właściwego funkcjonowania KREPTD. Zapewnione zostanie – w ten sposób – także właściwe funkcjonowanie rejestru krajowego (KREPTD), prowadzonego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Połączenie krajowych rejestrów elektronicznych stanowi kluczowy element niezbędny do stworzenia jednolitego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego w państwach członkowskich UE.

I tak przewidziano, iż ewidencja przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem. Ponadto w ewidencji przedsiębiorców będą gromadzone dane dotyczące: statusu i rodzaju licencji wspólnotowej, statusu wypisu z licencji wspólnotowej, daty zmiany, liczby zgłoszonych pojazdów. Organem kontrolnym posiadającym dostęp do funkcji kontroli licencji wspólnotowej w systemie ERRU ma być Główny Inspektor Transportu Drogowego. Ewidencja poważnych naruszeń zostanie poszerzona o: oznaczenie dokumentu, w którym nałożono sankcję za popełnione naruszenie, datę wydania dokumentu zawierającego ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie nałożonej sankcji, okres obowiązywania nałożonej sankcji, informację o wyegzekwowaniu sankcji, nazwę organu nakładającego sankcję, numer rejestracyjny i kraj rejestracji pojazdu, którym dopuszczono się naruszenia. Kolejna uzupełniana to ewidencja to, ewidencja osób które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy. Tu uzupełnienie dotyczy informacji o organie, który tę niezdolność stwierdził. Wskazano placówki na które nałożone zostaną nowe obowiązki związane z przekazywaniem właściwych informacji, czyli na starostów i GITD.

Zaplanowano, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 30 stycznia 2019 r. Za wyznaczeniem takiego vacatio legis przemawia fakt, że rozporządzenie (UE) 2016/480 jest stosowane od dnia 30 stycznia 2019 r. Konsultacje publiczne projektu potrwają 30 dni. (jm)