Legislacja

Dłużnik alimentacyjny bez uprawnień – wyrok WSA

10 sierpnia 2020

Dłużnik alimentacyjny bez uprawnień – wyrok WSA
(fot. ilustracyjne)

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w swoim wyroku z dnia 28 lipca br. uznał (sygn. akt: III SA/Kr 984/19 - kliknij), iż zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu, może nastąpić wówczas, gdy ten ostatni za dłużnika został uznany ostatecznie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie o sygnaturze III SA/Kr 984/19, w którym orzekł, że zatrzymanie prawa jazdy nie może być stosowane automatycznie, lecz dopiero, gdy decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego si e od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna. Czyli – jak to uznał sąd wniosek organu właściwego dłużnika o zatrzymanie prawa jazdy może zostać skierowany do starosty właśnie dopiero wtedy, gdy decyzja o uznaniu dłużnika za uchylającego się od nałożonych zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna. W ocenie WSA w Krakowie jest to warunek konieczny złożenia takiego wniosku – oznacza to, że w postępowaniu w sprawie zatrzymania prawa jazdy organ powinien dokładnie zweryfikować, czy decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych posiada walor ostateczności, bowiem tylko taka decyzja może być podstawą wniosku o zatrzymanie prawa jazdy. Doręczenie właściwej decyzji musi być skuteczne w trybie art. 44 kpa.

***

Fragment wyroku: III SA/Kr 984/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-28.

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu

Sentencja: Sygn. akt III SA/Kr 984/19 | [pic] W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2020 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: NSA Krystyna Kutzner, Sędziowie: WSA Bożenna Blitek, WSA Barbara Pasternak (spr.), Protokolant: Specjalista Agata Zaręba-Piotrowska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lipca 2020 r., przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Krakowa Krowodrzy M. S., sprawy ze skargi K. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 19 lipca 2019 r. nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji, II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na rzecz adwokat M. T. tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 240 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych) podwyższoną o podatek od towarów i usług przewidziany dla tego rodzaju czynności.

Uzasadnienie: Decyzją z dnia [...] 2019 r. ([...]) na podstawie art. 5 ust. 5 w zw. z art. 3 b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2018. 554) oraz art. 104 kpa, Starosta orzekł o zatrzymaniu K. W. ur. [...] 1970 r. zam. S, prawa jazdy kat. B, BE Nr [...] w związku z przesłanym przez Wójta Gminy wnioskiem o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.

W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, że do organu wpłynął wniosek Kierownika GOPS z dnia 8 kwietnia 2019 r. o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu K. W. Do wniosku została załączona decyzja z dnia [...] 2014 r wydana przez Kierownika GOPS z upoważnienia Wójta Gminy, w sprawie uznania K. W. za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zgodnie z art. 5 ust. 3 b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu za dłużnika alimentacyjnego uchylającego się od zobowiązań stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika kieruje do Starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy. Starosta na podstawie wniosku organu właściwego wierzyciela wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

W odwołaniu od powyższej decyzji K. W. podniósł, że co miesiąc wpłaca na alimenty po 200 zł i w jego ocenie nie jest osobą uchylająca się od alimentów.

Decyzją z dnia 19 lipca 2019 r. ([...]), na podstawie art.138 § 1 pkt 1 kpa oraz art. 5 ust. 5 i ust.6 oraz ust. 3 b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Samorządowe Kolegium Odwoławcze otrzymało w mocy decyzję organu I instancji. (…)

 (jm)