Legislacja

Dopuszczenie pojazdu do ruchu, wzory dokumentów - nowe rozporządzenie

20 czerwca 2022

Dopuszczenie pojazdu do ruchu, wzory dokumentów - nowe rozporządzenie
RCL. Projekt z dnia, 15 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia … 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst) [kliknij]

Na stronie BIP Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wraz z uzasadnieniem i Oceną skutków regulacji (MI 227) [kliknij]. Z dniem 4 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy tzw. „pakietu deregulacyjnego”.

Konieczność wydania do dnia 4 września 2022 r. przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 1 pkt 16 lit. c ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517) [kliknij], zmieniającego wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Z dniem 4 września 2022 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2020.1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”, w części: - zmieniającej wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - znoszące obowiązek wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. W związku z przywołanymi powyżej przepisami, zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego szczegółowe czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Przygotowane rozporządzenie od dnia 4 września 2022 r. zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130, z poźn. zm.). Ponadto w projekcie rozporządzenia zaproponowano treści adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynikającym z zastosowania paliw alternatywnych, dokonywanej przez organ rejestrujący w związku z nowym brzmieniem art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.). Dodano również w katalogu adnotacji urzędowych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacje „96/53/EC Article 9A Compliant” i „96/53/EC Article 10B Compliant - …… KG”.

Projekt rozporządzenia stanowi kontynuację dotychczasowego stanu prawnego w zakresie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, uwzględniono w nim również zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacje z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej. W projekcie rozporządzenia uwzględniono art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) proponując treści adnotacji w dowodzie rejestracyjnym informującej o przekroczeniu dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 t wynikającym z zastosowania paliw alternatywnych, dokonywanej przez organ rejestrujący. Dodano również w katalogu adnotacji urzędowych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu adnotacje „96/53/EC Article 9A Compliant” i „96/53/EC Article 10B Compliant - …… KG”. Oczekuje się, że zaproponowane zmiany w sposób harmonijny wejdą w życie z dniem 4 września 2022 r., z wyjątkiem adnotacji „96/53/EC Article 9A Compliant” i „96/53/EC Article 10B Compliant”, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Późniejsze wejście w życie przepisów dotyczących przedmiotowych adnotacji związane jest z koniecznością równoczesnego wejścia w życie przepisów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (jm)