Legislacja

Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.

1 sierpnia 2022

Drugie podejście w sprawie płacy minimalnej w 2023 r.
(fot. PIXELS)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. [kliknij]. W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia, rząd skorzystał z uprawnienia ustalenia wysokości stawek w drodze rozporządzenia. Stawki są takie same jak zaproponowane w czerwcu br.

W terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2023 r. na forum Rady Dialogu Społecznego. Jednak negocjacje w sprawie wzrostu płac w przyszłym roku pokazały rozbieżności pomiędzy związkowcami a pracodawcami. Partnerzy nie uzgodnili stanowiska w ustawowym terminie. Jeśli na forum Rady Dialogu Społecznego nie zostaną zaakceptowana stawki, rząd i tak ma prawo ogłosić je w proponowanej wysokości. I właśnie tak się dzieje. Wobec powyższego, Rada Ministrów krzystając z tego zobowiązania ustali wysokości stawek w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września br. - przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. Stawki są takie same jak zaproponowane w wersji czerwcowej.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. W opublikowanej właśnie wersji opatrzonej datą 27 lipca 2022 r. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3383 zł. Od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3450 zł. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do 2022 r., czyli o 14,6% oraz relację do prognozowanego na 2023 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na poziomie 50,4%.

Minimalna stawka godzinowa. Od dnia 1 stycznia 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,10 zł. Natomiast od dnia 1 lipca 2023 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,50 zł.

Co ważne, rząd może też te stawki podnieść już po uzgodnieniach - formalnie ma czas do 15 września na ogłoszenie i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i będzie obowiązywało do 31 grudnia 2023 r.