Rozmowy

Egzaminator o woli nowelizacji, ale też innych możliwych scenariuszach

1 sierpnia 2022

Egzaminator o woli nowelizacji, ale też innych możliwych scenariuszach
Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP, Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów (fot. ze zbiorów Wojciecha Duszy)

4 lipca br. egzaminatorzy kandydatów na kierowców i kierowców pracujący w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego rozpoczęli protest. Relacjonowaliśmy wcześniejsze i te bieżące działania i wydarzenia [kliknij]. Resort infrastruktury zaprosił przedstawicieli postulujących zmiany do rozmów. W minionym tygodniu miała miejsce druga z nich. Uzgodniono, iż na przełomie sierpnia i września odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu roboczego, który zostanie powołany przy Ministerstwie Infrastruktury. Dziś rozmowa z Wojciechem Duszą, egzaminatorem, członkiem Komitetu Egzaminatorów RP, który reprezentuje branżę egzaminatorów [kliknij] [kliknij]. Redakcja

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Czy może Pan wyjaśnić co jest istotą protestu egzaminatorów?

Odpowiada Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP: Istotą protestu są zmiany systemu egzaminowania, systemu i sposobu wynagradzania egzaminatorów oraz zapewnienie bezpieczeństwa finansowego wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Odnosząc się do kwestii konieczności dokonania zmian w zakresie procesu egzaminowania należy podkreślić, iż system ten nie pozwala na dokonywanie rzeczywistej oceny kandydata na kierowcę. W chwili obecnej osoba posiadająca umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się po drogach, a popełniająca mniej istotne błędy, np. dwukrotnie nie włączy kierunkowskazu podczas manewru parkowania obligatoryjnie uzyskuje wynik negatywny z egzaminu. Takich kuriozalnych przykładów jest wiele. Stąd też uważam, że zmiana obecnie obowiązujących przepisów prawa - podnoszone przez nas postulaty - nie dotyczą tylko środowiska egzaminatorów, ale mają znacznie szerszy wymiar społeczny, dotycząc każdego kandydata na kierowcę.

Natomiast w kwestii systemu i sposobu wynagradzania egzaminatorów należy wskazać, że opiera się on o rozporządzenie, które weszło w życie w 2008 roku. Od 14 lat siatka płac egzaminatorów nie uległa zmianie, pomimo realnej zmiany wartości pieniądza i wynagradzania innych grup zawodowych.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Jak Pan ocenia przebieg i ustalenia dotychczas przeprowadzonych rozmów z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem?

Odpowiada Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP: W moim odczuciu te rozmowy stanowią historyczny moment, gdyż od wielu lat resort infrastruktury nie podejmował tak szeroko zakrojonych rozmów z przedstawicielami egzaminatorów. Należy mieć na uwadze, że w rozmowach z Ministerstwem udział biorą nie tylko przedstawiciele egzaminatorów, ale również specjaliści z Departamentu Transportu na czele z Panią Dyrektor Renatą Rychter. Odnoszę wrażenie, że wszystkie strony - łącznie z Ministrem - mają świadomość konieczności wprowadzenia zmian. Problem dotyczący egzaminatorów i systemu egzaminowania został zauważony przez Ministra. Powyższe daje powody do zadowolenia i mam nadzieję, że rozmowy przyniosą oczekiwany efekt.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Kiedy - w Pana ocenie - może dojść do realizacji wnioskowanych i tak oczekiwanych zmian?

Odpowiada Wojciech Dusza, egzaminator, członek Komitetu Egzaminatorów RP: Podejmujemy niezbędne działania, aby najpóźniej w 2023 roku do systemu prawnego zostały wprowadzone odpowiednie akty prawne, w szczególności rozporządzenie w sprawie wynagradzania egzaminatorów.

Pragnę zauważyć, że założenia, które do tej pory obraliśmy za cel, tj. lipcowe spotkania w Ministerstwie Infrastruktury, jak też powołanie zespołu roboczego, już zostały zrealizowane.

Wprowadzenie nowej siatki wynagradzania egzaminatorów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiedniej procedury, bowiem każda zmiana finansowa musi być poprzedzona analizą skutków finansowych (dotyczących budżetu państwa, finansów jednostek samorządowych oraz prywatnych przedsiębiorców).

Stąd też zostały już podjęte działania zmierzające do zebrania stosownych danych potwierdzających konieczność wprowadzenia zmian.

Zdaję sobie sprawę, że w środowisku egzaminatorów pojawiają się głosy zniecierpliwienia i frustracji, spowodowane chęcią natychmiastowych zmian, niemniej jednak z przyczyn wymienionych powyżej - zmiany w trybie natychmiastowym są niemożliwe, choćby z uwagi na procedurę legislacyjną.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Doprecyzujmy - Kto reprezentuje interesy egzaminatorów?

Interesy egzaminatorów reprezentowane są przez Komitet Egzaminatorów RP, Krajowe Stowarzyszenie Egzaminatorów oraz związki zawodowe. Powyższa reprezentacja stanowi pokłosie skierowanej w 2021 r. do Ministerstwa Infrastruktury petycji, która wstępnie została zbagatelizowana przez Ministra, pomimo poparcia petycji przez 90% aktywnych zawodowo egzaminatorów w całej Polsce. Sygnalizowane w petycji problemy dały asumpt do podjęcia niniejszego protestu, w chwili obecnej tymczasowo zawieszonego, z powodu podjęcia przez Ministerstwo konkretnych działań zmierzających do zreformowania szeroko pojętego systemu egzaminowania. Uważam, że wskazana reprezentacja egzaminatorów posiada pełną legitymację oraz poparcie środowisk egzaminatorów, a nawet dużej części dyrektorów WORDów, a także ośrodków szkolenia kierowców.

Mam wrażenie, że ogromna część ww. środowisk zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz z tego, że na sprawiedliwy i rzetelny proces egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców ma wpływ adekwatne wynagrodzenie egzaminatorów oraz przepisy, które pozwalają dokonywać egzaminatorom obiektywnej oceny.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: W trakcie rozmów mówiono m.inn. o zmianach stawek opłat za egzamin państwowy. Czy ta kwestia jest jednym z postulatów egzaminatorów?

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Podwyżka opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy nie jest postulatem egzaminatorów. Nasze działania nastawione są na poprawę systemu egzaminowania, poprzez wprowadzenie przepisów prawa, które umożliwią zmianę  systemu i sposobu wynagradzania egzaminatorów, zapewnienie bezpieczeństwa finansowego WORDów oraz przepisów które pozwolą na bardziej obiektywną i sprawiedliwą ocenę osoby egzaminowanej.

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Co może wydarzyć się w sytuacji, gdy postulowane przez egzaminatorów zmiany nie zostaną wprowadzone?

Pytanie redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS: Wstępne deklaracje pana Ministra Webera wskazują, na wolę nowelizacji obecnie obowiązującego prawa. Jeśli natomiast okaże się, że procedura legislacyjna nie zostanie wszczęta, myślę, że egzaminatorzy nie zawahają się, aby wznowić akcję protestacyjną, która może doprowadzić do zatrzymania egzaminów w całym kraju. Przedsmak takiej sytuacji mieliśmy na początku lipca, kiedy w wielu WORDach osoby egzaminowane nie mogły przystąpić do zaplanowanych i opłaconych egzaminów. Dodatkowo pragnę podkreślić, iż mamy przygotowane również inne scenariusze działań mających na celu wprowadzenia pożądanego stanu prawnego.

Pragnę podkreślić, że środowisko egzaminatorów jest już zmęczone istniejącą sytuacją prawną i finansową, a na zmiany w tym zakresie czeka od bardzo dawna. Co więcej środowisko to ma poczucie, że nie ma drugiej takiej grupy zawodowej, której postulaty oraz wypowiadane potrzeby zmian byłyby ignorowane od tak wielu lat. Stąd też środowisko to jest zdeterminowane do podejmowania zdecydowanych działań. Podkreślić wypada jednak, że grupa zawodowa egzaminatorów wierzy w sens prowadzonych rozmów i ma nadzieję na wprowadzenie konstruktywnych zmian, które nie będą oddalone w czasie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, że to właśnie Minister Infrastruktury jest właściwy rzeczowo oraz posiada ustawowe kompetencje i wachlarz instrumentów pozwalających na wprowadzenie postulowanych zmian, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i efektywności systemu egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.

Pytała: Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS