pojazdy nienormatywne
Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

21 listopada 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2023 r. pod poz. 2487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Akt został wydany na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Elektronizacja przejazdów pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Elektronizacja przejazdów pojazdów nienormatywnych

25 kwietnia 2023

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania regulacji prawnych dotyczących systemu elektronizacji przejazdów pojazdów nienormatywnych. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Infrastruktury, przewodniczy - Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Nowa procedura i opłata za odstępstwo od warunków technicznych
Legislacja

Nowa procedura i opłata za odstępstwo od warunków technicznych

28 grudnia 2021

W dniu wczorajszym opublikowany został kolejny akt prawny, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Minister Infrastruktury wydał rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Wyższa opłata za zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu
Legislacja

Wyższa opłata za zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

16 listopada 2021

Rządowe Centrum Legislacji udostępniło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Zgodnie z zarządzeniem ministra infrastruktury przywołana opłata od 1 stycznia 2022 r. ma wynosić 450 zł.

Nowe rozporządzenie w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie przejazdów pojazdów nienormatywnych

2 lutego 2021

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zwolenień na przejazd pojazdów nienormatywnych wydane na podstawie art. 64i ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13. marca br. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

Ustawa opublikowana. Nowelizacja dot. pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Ustawa opublikowana. Nowelizacja dot. pojazdów nienormatywnych

12 stycznia 2021

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 54 opublikowana została ustawa z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W ten sposób ustawa o drogach publicznych została znowelizowana w zakresie przepisów dotyczących pojazdów nienormatywnych. Zmiany wejdą w życie po upływie 60. dni od dnia ogłoszenia, z kilkoma wyjątkami.

Znaki drogowe związane z naciskami osi pojazdu
Legislacja

Znaki drogowe związane z naciskami osi pojazdu

6 stycznia 2021

Minister infrastruktury do konsultacji publicznych i opiniowania przedstawił projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Akt wykonawczy w związku z ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego
Legislacja

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego

2 listopada 2020

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy - o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719). Rozwiązanie ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a dokładniej wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton.

Rząd chce z powrotem ograniczyć ruch normatywnych pojazdów o nacisku osi 11,5 t
Legislacja

Rząd chce z powrotem ograniczyć ruch normatywnych pojazdów o nacisku osi 11,5 t

21 stycznia 2020

Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC8), stanowiący legislacyjną odpowiedź na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce.

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego i inne
Legislacja

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego i inne

29 grudnia 2019

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Tekst został skierowany do konsultacji publicznych.

Zmiany opublikowane
Legislacja

Zmiany opublikowane

6 sierpnia 2018

3 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2018.1481). 

Przejazdy nienormatywne wg nowego rozporządzenia
Legislacja

Przejazdy nienormatywne wg nowego rozporządzenia

18 października 2012

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2012 r. w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

Pojazdy nienormatywne na drogach do podpisu
Legislacja

Pojazdy nienormatywne na drogach do podpisu

4 października 2012

Rządowe Centrum Legislacji skierowało do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tzw. pismo zwalniające, a dotyczące projektu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu...

Konsultacje dot. warunków poruszania się pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Konsultacje dot. warunków poruszania się pojazdów nienormatywnych

6 sierpnia 2012

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,...

Uregulowane warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Uregulowane warunki przejazdu pojazdów nienormatywnych

11 maja 2012

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ujawniło projekt rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów nienormatywnych Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,...

W sprawie opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego
Legislacja

W sprawie opłat za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

28 grudnia 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Stan prac – uzgodnienia...

W sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

28 grudnia 2011

Departament Transportu Drogowego opublikował projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Stan prac - uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z...

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

28 grudnia 2011

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Stan prac - uzgodnienia międzyresortowe. Przygotowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia...

Aktualizacja ePD: pojazdy nienormatywne; brd; cechy identyfikacyjne itd.
Legislacja

Aktualizacja ePD: pojazdy nienormatywne; brd; cechy identyfikacyjne itd.

8 listopada 2011

Kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe została zaktualizowana według stanu prawnego na dzień 8 września 2011 r. Wprowadzone zmiany: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 8.11.2011 r. Akty prawne UE Dyrektywa...

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych

26 października 2011

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie określa: 1) warunki dystrybucji blankietów zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego; 2) sposób i tryb wydawania zezwoleń na...