Legislacja

Fałszywe oświadczenie we wniosku o wydanie prawa jazdy będzie karane więzieniem

11 maja 2018

Fałszywe oświadczenie we wniosku o wydanie prawa jazdy będzie karane więzieniem

Na 62. posiedzeniu Sejmu RP posłowie uchwalili ustawę zmieniającą ustawę o kierujących pojazdami. I tak w oparciu o zapisane w ustawie przepisy, od 4 czerwca 2018 r. złożenie fałszywego oświadczenia powoduje odpowiedzialność karną. Dotychczasowy stan prawny nie pozwalał na ukaranie osoby składającej nieprawdziwe oświadczenie.

Zmiana została wprowadzona komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, projektem dotyczącym realizacji petycji skierowanej do Sejmu i polegającej na doprowadzeniu do sytuacji, w której osobie ubiegającej się o prawo jazdy oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem będą realnie groziły konsekwencjami prawnymi w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia (druki nr 2295 i 2409). W art. 11 w ust. 1 w pkt 5 w lit. d dodano pkt 6 i w art. 16 w ust. 2 pkt 5 w brzmieniu: uprzedzona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oświadcza, że: a) nie został orzeczony w stosunku do niej, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, b) nie ma zatrzymanego prawa jazdy ani pozwolenia na kierowanie tramwajem, c) nie ma cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami. Złożenie fałszywego oświadczenia w składanym wniosku o wydanie prawa jazdy będzie zagrożone karą pozbawienia wolności w związku z faktem, że zobowiązanie do złożenia takiego oświadczenia zamieszczone jest w ustawie - na co wskazał Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 września 2015 r. (sygn.. akt V KK 225/15)W aktualnie obowiązującym stanie prawnym w odniesieniu do przepisów dotyczących praw jazdy o zobowiązaniu do złożenia oświadczenia mówi wyłącznie rozporządzenie ministra infrastruktury, co w praktyce oznacza, że składającym fałszywe oświadczenie, nie grozi praktycznie żadna kara. 10 maja 2018 r. głosowało 434 posłów, za – 433, wstrzymał się – 1, nie głosowało – 26. Uchwalona ustawa diametralnie zmienia ten stan rzeczy. Nowe prawo ma zacząć obowiązywać już od 4 czerwca 2018 r. (jm)