Legislacja

PILNE! Sejm ustawę uchwalił. CEPiK etapowo. Okres próbny i obowiązki młodych kierowców – bez określenia terminu

9 maja 2018

PILNE! Sejm ustawę uchwalił. CEPiK etapowo. Okres próbny i obowiązki młodych kierowców – bez określenia terminu
Sejm RP - Głosowanie nr 17 na 62. posiedzeniu Sejmu dnia 09-05-2018 r. o godz. 10:14:41 (kliknij)

Na 62. posiedzeniu w dniu 9 maja br. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2485). W dniach 9, 10 i 11 maja br. odbędzie się 60. posiedzenie Senatu RP.

Jak wskazał Marek Zagórski minister cyfryzacji uchwalona ustawa sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926). Celem nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK, a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt zakładał uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych m.in. w zakresie:

- wprowadzania, przekazywania, gromadzenia i udostępnienia rozszerzonego zakresu danych w centralnej ewidencji kierowców;

- zapewnienia mechanizmów komunikacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami z wykorzystaniem systemu CEPiK2.0 w procesie nabywania uprawnień do kierowania i nadzorowania kierujących;

- wprowadzania, przekazywania, gromadzenia do centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej;

- wprowadzania, przekazywania, gromadzenia przez podmioty zobowiązane (marszałka województwa, wojewodę i starostę) danych o osobach i jednostkach (m.in. instruktorach, wykładowcach, egzaminatorach, lekarzach, psychologach, ośrodkach szkolenia kierowców, pracowniach psychologicznych, etc.) uczestniczących w procesie nabywania uprawnień do kierowania pojazdami, co umożliwi przygotowanie na potrzeby prawidłowej obsługi profilu kandydata na kierowcę i procesu wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania kompletnych słowników osób i jednostek, które uczestniczą w procesie, a także na bieżące zasilanie danymi;

- udostępniania ww. danych na zasadach określonych w ustawie;

- wsparcia procesu obsługi niezgodności danych zgromadzonych w ewidencji;

- utworzenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych i udostępniania danych z tej ewidencji.

W konsekwencji powyższego projekt uzależnia również terminy migracji danych dotyczących ośrodków szkolenia w zakresie świadectw kwalifikacji zawodowej, a także dotyczących osób i jednostek uczestniczących w procesie nabywania uprawnień od terminów wskazanych w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa zawiera także przepisy, na podstawie których zakłada się odejście od obowiązku posiadania przy sobie podczas kontroli drogowej i okazywania na żądanie uprawnionego organu kontroli ruchu drogowego na terytorium RP - dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Przewidywane rozwiązanie pozwoli na „wirtualne” zatrzymanie ww. dokumentów, co spowoduje odejście od zatrzymywania tych dokumentów w dotychczasowej formie - poprzez fizyczne zatrzymanie dokumentu. Przepisy te wejdą w życie po wdrożeniu rozwiązań technicznych umożliwiających ich stosowanie. Obowiązek posiadania przy sobie podczas kontroli dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz jego „fizyczne” zatrzymanie pozostanie utrzymane jedynie wobec kierujących pojazdem zarejestrowanym za granicą, który uczestniczy w ruchu na terytorium RP. Dotychczasowa procedura dotycząca fizycznego zatrzymywania dowodu rejestracyjnego zostanie utrzymana również dla stacji kontroli pojazdów.

Tak jak wskazano powyżej, uruchamianie poszczególnych funkcjonalności systemu CEPiK2.0 uzależnione będzie od komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych. Dzięki zaproponowanym regulacjom, wdrożenie poszczególnych rozwiązań technicznych będzie poprzedzane komunikatem ogłaszanym z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Takie podejście zapewni okres na wdrożenie w pełni przygotowanych i przetestowanych funkcjonalności technicznych systemu CEPiK2.0.

Powyższe oznacza, że od uruchamiania poszczególnych funkcjonalności systemu CEPiK2.0 uzależnione będzie stosowanie nowych przepisów ustawy o kierujących pojazdami, zmieniających dotychczasowe zasady i procesy dotyczące nabywania uprawnień i nadzorowania kierujących. Do kluczowych w tej materii należą przepisy - które również będą uzależnione od właściwego komunikatu - w zakresie:

- wprowadzenia okresu próbnego i obowiązków dla młodych kierowców, m.in. poprzez konieczność odbycia przez młodych kierowców dodatkowych szkoleń (praktyczne szkolenie w ODTJ i kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORD);

- nowych zasad i sposobu punktowania - zgodnie z art. 98 ustawy o kierujących pojazdami, i nadzorowania kierujących (m.in. kierowania na kursy reedukacyjne), a także powiązania procesów zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia lub cofania uprawnień z informacjami otrzymywanymi w tym zakresie z centralnej ewidencji kierowców;

- gromadzenia w centralnej ewidencji kierowców danych o kandydatach na kierowców – obecnie profil kandydata na kierowcę jest generowany przez starostę w systemie SI Kierowca, nowe zasady przewidują przeniesienie profilu do CEK i gromadzenia danych w tym zakresie;

- przeniesienia do centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach dotychczas gromadzonych w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez Policję.

Odłożone w czasie zostaną również rozwiązania dotyczące centralnej ewidencji pojazdów m.in. w zakresie gromadzenia danych o zastawach i dotyczące przekazywania danych o polisach i szkodach bezpośrednio przez ubezpieczycieli.

Do czasu wdrożenia wskazanych powyżej rozwiązań stosowane będą dotychczasowe przepisy ustaw – Prawo o ruchu drogowym oraz o kierujących pojazdami. Tak informował minister Marek Zagórski.

W dniu 9 maja br. posłowie w głosowaniu przyjęli ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2485). 434 posłów głosowało w sposób następujący: za – 255, przeciw – 153, wstrzymało się – 26, nie głosowało 26 posłów. Dalsze procedowanie do posiedzenie Senatu. 60. posiedzenie zaplanowane jest na 9, 10 i 11 maja br. Następnie podpis Prezydenta i publikacja w Dzienniku Ustaw.

Pozostaje kwestia wskazanie konkretnego terminu uruchomienia funkcjonalności systemu CEPiK, jednak tego nikt nie zna. Tymczasem przedstawiciele resortu cyfryzacji mówią o konsultowanym harmonogramie, o potrzebnym czasie na prace nad systemem, o… kilku latach. (jm)