Legislacja

Karta parkingowa dla kombatantów i represjonowanych?

24 kwietnia 2018

Karta parkingowa dla kombatantów i represjonowanych?
Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych – rewers.

Kancelaria Sejmu RP odnotowała w wniesiony senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Projekt dotyczy zapewnienia członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, zaliczanym do niego decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, możliwości korzystania w ruchu drogowym z uprawnień analogicznych do przysługujących osobom niepełnosprawnym posiadającym karty parkingowe. Jak czytamy w uzasadnieniu, projekt ustawy stanowi realizację wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu z dnia 21 stycznia 2017 r. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął swoje wystąpienie w związku z napływającymi do jego biura skargami ze środowiska kombatantów, negatywnie oceniających regulację zawartą w ustawie z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem przedstawicieli środowisk kombatanckich, wspomniana nowela, w zakresie, w jakim ograniczyła niepełnosprawnym kombatantom uprawnienia do karty parkingowej, powoduje wątpliwości co do jej zgodności z art. 19 Konstytucji RP – „Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych”. Zdaniem Rzecznika, specjalna pomoc państwa dla weteranów walk o niepodległość, powinna odróżniać się in plus od pomocy udzielanej innym grupom społecznym. Osoby, które zasłużyły się w walce o niepodległość kraju, mają bowiem prawo korzystać ze szczególnych przywilejów określonych przez ustawodawcę.

Wniesionemu dokumentowi nie został nadany numer druku, skierowany został do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. (jm)