Legislacja

Jazda ze zbyt ciężką przyczepą

14 listopada 2022

Jazda ze zbyt ciężką przyczepą
(fot. PIXABAY)

W mediach pojawiło się ostrzeżenie przed możliwymi konsekwencjami jazdy ze zbyt ciężką przyczepą wskazując na niejasno sformułowany przepis. Redakcja Auto Świata otrzymała w tym zakresie wyjaśnienie resortu infrastruktury. Zapytanie redakcji dotyczyło kategorii B prawa jazdy i przyczepy o wyższej dopuszczalnej masie całkowitej niż dopuszcza to homologacja auta, albo jeżeli do prowadzenia takiego zespołu pojazdów nie uprawnia posiadane prawo jazdy kierowcy.

Wątpliwość. Czy prowadzenie auta z przyczepą o parametrach ponad te określone w homologacji to prowadzenie bez uprawnień? Regulacja przywołanej sytuacji to art. 94. Kodeksu wykroczeń w brzmieniu:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Przywoływana wątpliwość wynika z faktu i tu cytat: „przepisy sformułowano dosyć niefortunnie, m.in. używając pojęć, które nie występują i nie zostały zdefiniowane w Kodeksie drogowym. We wspomnianym przepisie mowa jest o prowadzeniu bez uprawnień "pojazdu mechanicznego", a nie np. pojazdu samochodowego, pojazdu silnikowego (takie pojazdy mają odpowiednie definicje w Kodeksie drogowym), albo zespołu pojazdów”.

Redakcja Auto Świata zadała następujące pytanie: Szanowni Państwo, Uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie, czy Państwa zdaniem przepis zawarty w art. 94 par. 1 i par. 3 Kodeksu Wykroczeń ma zastosowanie do kierowców samochodów osobowych dysponujących prawem jazdy kat. B, którzy dopuścili się prowadzenia zespołu pojazdów (samochodu osobowego i przyczepy innej niż lekka), którego dmc przekracza 3500 kg? Ponadto: czy w/w przepis KW ma zastosowanie do ciągnięcia przyczepy o dmc przekraczającym wartości dopuszczone jako maksymalna masa ciągniętej przyczepy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?”.

Wyjaśnienie ministerstwa? W odpowiedzi na zacytowane powyżej pytanie redakcji Auto Świata Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury odpowiedział: „Szanowny Panie Redaktorze, prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania m.in.:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;

- zespołem pojazdów złożonym z ww. pojazdu oraz z przyczepy lekkiej;

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dmc nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4,25 t, z zastrzeżeniem, że zespołem pojazdów, których dmc przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96).

Kierujący, który posiada tylko kategorię B prawa jazdy (bez kodu 96) i prowadzi zespół pojazdów, składający się z samochodu osobowego i przyczepy innej niż lekka o dmc przekraczającej 3,5 t, prowadzi pojazd bez wymaganych uprawnień.

Ocena zachowań uczestników ruchu drogowego, podejmowanie czynności kontrolnych i kwalifikowanie określonych czynów należy do kompetencji uprawnionych służb.”.

Redakcja Auto Świata chyba nie jest usatysfakcjonowana treścią odpowiedzi i formułuje kolejną wątpliwość: „- Czyżby też mieli wątpliwości?”. (jm)