Legislacja

Jerzy Szmit: „dotychczas nie podjęto ostatecznych decyzji”

3 kwietnia 2017

Jerzy Szmit: „dotychczas nie podjęto ostatecznych decyzji”
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (fot. J. Michasiewicz)

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiadając na pytanie w sprawie propozycji wprowadzenia sztywnej ceny minimalnej opłaty za kursy prawa jazdy poinformował, co cytujemy w pełnym brzmieniu: „Minister Infrastruktury i Budownictwa zarządzeniem nr 35 z dnia 4 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. poz. 59), które weszło w życie z dniem 5 sierpnia 2016 r., powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw transportu, a do jego zadań należy w szczególności analiza przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) oraz opracowanie propozycji zmian w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Podczas posiedzeń Zespołu zidentyfikowano obszary systemu szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy, a następnie przeanalizowano je pod kątem wad i zalet. Obecnie Zespół opracowuje propozycje zmian obowiązujących przepisów. Prace w tym zakresie nie zostały jednak jeszcze zakończone. Należy wskazać, że dotychczas nie podjęto ostatecznych decyzji m.in. w sprawach organizowania kursów na prawo jazdy. Z uwagi na fakt, że prace Zespołu nadal trwają, w chwili obecnej nie jest możliwe określenie terminu podjęcia w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wiążących decyzji, a także zakresu projektowanych zmian”.

Pytająca, poseł Małgorzata Pępek (interpelacja nr 10520) uzasadniała swoje zainteresowanie następująco: „Kryzys w ośrodkach szkolenia rozpoczął się w styczniu 2013 r. Wówczas to wprowadzono zmiany w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy, który okazał się trudniejszy niż stary. Pierwsze wyniki zdawalności wynosiły od 11 do 12 proc. Po zmianie przepisów zainteresowanie szkoleniem spadło. Nie bez znaczenia był też niż demograficzny. Jednak liczba OSK nie spadła, a nawet zaczęła rosnąć. Pojawiła się konkurencja na dużą skalę, polegająca na obniżaniu cen za kursy nawet do poziomu 600 zł, dochodziło do dumpingu cenowego. Za ceną kursu idzie niestety jakość szkolenia. Ośrodki Szkolenia Kierowców to miejsca, od których poziomu usług zależy bezpieczeństwo na naszych drogach. Są wśród właścicieli tych ośrodków zwolennicy i gorący przeciwnicy wprowadzenia sztywnych minimalnych cen za kursy szkolenia kierowców.”

Tak to istota sprawy: poziom usługi od którego zależy bezpieczeństwo na naszych drogach. Oczywistym więc, że wszyscy sprawą się interesujemy, w oczekiwaniu, iż nowe projekty działania ośrodków szkolenia kierowców i ośrodków egzaminowania. Mamy XXI wiek i na tę miarę rozwiązań oczekujemy. Członkom komisji na koniec ich pracy, niełatwej pracy, sugerujemy dyskusję podejmującą próbę odpowiedzi na jeszcze jedno pytanie, PYTANIE O ODPOWIEDZIALNOŚĆ. (jm)