Legislacja

Centralna Ewidencja Pojazdów przyspiesza. Najnowszy projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

3 kwietnia 2017

Centralna Ewidencja Pojazdów przyspiesza. Najnowszy projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(fot. J. Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowszy (sygnowany datą dnia 31 marca 2017 r.) projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym: ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Akt wprowadza zmiany w następujących ustawach: Prawo o ruchu drogowym; o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (z dnia 24.7.2015); o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej; o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (z dnia 30.11.2016). Wnioskodawcą projektu jest Ministerstwo Cyfryzacji. Jej celem jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2005 r., poz.1273) w zakresie centralnej ewidencji pojazdów. W związku z przyspieszeniem terminu wdrożenia zmodernizowanego systemu w zakresie centralnej ewidencji pojazdów niezbędne jest dostosowanie przepisów ustaw wymienionych powyżej.

Jaki problem jest rozwiązywany: Projekt przyspiesza uruchomienie CEPiK2.0 w zakresie centralnej ewidencji pojazdów, co przyczyni się zarówno do przyspieszenia poprawy jakości danych, jak również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa obrotu pojazdami. Zapewni to także wszystkim uprawnionym podmiotom uzyskanie stopniowego dostępu do nowych rozwiązań CEPiK 2.0, co zminimalizuje ryzyka związane z jednoczesnym uruchomieniem rozwiązania dla ponad 60 grup interesariuszy. Przyspieszenie uruchomienia centralnej ewidencji pojazdów w kształcie określonym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1273, z późn. zm.) pozwoli na rozwiązanie m.in. następujących problemów: 1. ograniczony zakres danych w centralnej ewidencji pojazdów (CEP) – brak m.in. istotnych danych o badaniach technicznych pojazdów (m.in. negatywne wyniki badań, usterki pojazdów) oraz danych technicznych wynikających z homologacji i związanych emisją CO2. Dodatkowe dane pozwolą na lepszą ocenę jakości pojazdów dając narzędzia do eliminacji nieprawidłowości w procesach badań technicznych i docelowo poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego 2. przyjmowanie do CEP danych o niskiej jakości i brak technicznych mechanizmów egzekwowania poprawności danych od organów przekazujących dane, w szczególności nieprawidłowe informacje na temat aktualnego statusu dokumentu, którego dane są gromadzone w ewidencji (wydany, zatrzymany, zwrócony), brak informacji o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, błędy w numerach i seriach dokumentów, których dane gromadzi się w ewidencji, brak kompletnych informacji o pojeździe m.in. wyrejestrowaniu czy zbyciu/nabyciu pojazdu, błędne informacje o utracie pojazdu, braki w powiązaniu komunikatów pochodzących od podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji z konkretnymi obiektami (pojazd/osoba) w ewidencji; 3. długotrwały proces przekazywania oraz udostępniania danych; 4. brak wyłączenia dla przekazywania danych o badaniach technicznych dla pojazdów służb; 5. brak regulacji umożliwiających uiszczenie opłaty za badanie techniczne oraz opłaty ewidencyjnej po przeprowadzeniu badania technicznego - w przypadku rozliczania na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności 6. usunięcie zidentyfikowanych braków w aktualnie przyjętych przepisach m.in. brak zdefiniowania pojęcia szkody istotnej w przepisach, dostosowanie okresów przejściowych Projekt przewiduje także w odniesieniu do danych udostępnianych z CEP i CEK wyeliminowanie barier prawnych dla udostępnienia danych w portalu dane publiczne.gov.pl i dalszego ich wykorzystywania przez każdego zainteresowanego za pośrednictwem interfejsu programistycznego - API, a także doprecyzowanie przepisów w celu usprawnienia rozliczania sprawozdań z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych.

Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt. Dla osiągniecia założonych celów konieczne jest znowelizowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128, ze zm.). Rekomendowane regulacje prawne na poziomie ustawy zapewnią: 1. zwiększenie zakresu informacyjnego ewidencji o dane dotyczące wyników badania (m.in. negatywne wyniki, usterki pojazdu) oraz możliwość doprecyzowywania danych w CEP w przyszłości, dzięki przekazaniu szczegółowego zakresu danych do regulacji na poziomie rozporządzenia; 2. wyższą jakość danych, dzięki wprowadzeniu obowiązku przekazywania danych w drodze teletransmisji oraz jednolitych mechanizmów zasilania danymi, a także zapewnieniu dostępu do jednolitych słowników, w tym w szczególności udostępnienia danych z elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych; 3. większą dostępność danych, m.in. nowe interfejsy dostępowe z pełnym zakresem danych z CEP, nowe rozwiązania pozwalające na uruchomienie kolejnych e-usług dla obywateli i przedsiębiorców; 4. podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa obrotu pojazdami na rynku wtórnym; 5. nowy otwarty sposób udostępniania danych z CEP i CEK

Terminy obowiązywania zmian. Jak czytamy w uzasadnieniu: Zakłada się co do zasady uruchomienie centralnej ewidencji pojazdów w dniu 30 października 2017 r., przy czym: - przepisy o niezgodnościach, w zakresie art. 80bd ustawy, - przepisy dotyczące gromadzenia w ewidencji informacji o zastawach oraz szkodach istotnych, - przepisy art. 80be ustawy w zakresie przekazywania i aktualizacji danych o przedsiębiorcach prowadzących SKP, - przepisy dotyczące przekazywania danych bezpośrednio przez zakłady ubezpieczeń, w tym w zakresie prerejestracji pojazdów - wejdą w życie w dniu 4 czerwca 2018 r. I podsumowuje: Ustawa ma wejść w życie 30 października 2017 r., przy czym przepisy dotyczące migracji danych wchodzą w życie 1 września 2017 r. dotyczące przekazywania danych do katalogu marek i typów pojazdów homologowanych przez producenta lub importera – z dniem 1 marca 2018 r. z uwagi na koniczność dostosowania się tych podmiotów do nowego obowiązku, a zmiana art. 80d ust. 3c – z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Powyższe wynika z konieczności usprawnienia oraz skrócenia postępowania w sprawie nadpłaty, co ma się bezpośrednio przedkładać na możliwość szybszego zwrotu nadpłaconej opłaty ewidencyjnej przez podmioty i organy zobowiązane do ich pobierania i uiszczania, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie

Przed nami etap konsultacji projektu. (jm)