Legislacja

„Jest martwy i przestarzały”

27 grudnia 2021

„Jest martwy i przestarzały”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do resortu infrastruktury trafiła petycja w sprawie znaku drogowego B-32c „sygnalizacja uszkodzona”. Autor znak ten uznał za „martwy i przestarzały”. Ciekawe co na odpowie resort? I co postanowi?

Rozporządzenia. W Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2002.170.1393) w Rozdziale II „Znaki pionowe” i w podrozdziale „Znaki zakazu” znajdujemy § 26 w brzmieniu: § 26. 1. Znak B-32 "stój - kontrola celna" oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu "Cło-Zoll" na znaku mogą być umieszczone napisy "Kontrola graniczna", "Rogatka uszkodzona", "Sygnalizacja uszkodzona", "Wjazd na prom", "Kontrola drogowa" lub "Pobór opłat" - odpowiednio do przyczyny zatrzymania.

2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

I kolejny akt: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2003.220.2181) znaki B-32b „rogatka uszkodzona” i B-32c „sygnalizacja uszkodzona” stosuje się odpowiednio w razie uszkodzenia rogatek lub pótrogatek, albo uszkodzenia sygnalizacji świetlnej na przejeździe kolejowym. Dodano, iż w razie umieszczenia znaków B-32b lub B-32c konieczne jest zapewnienie stałej obecności osoby kierującej ruchem na przejeździe kolejowym.

Petycja. Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (2014.1195) wniesiona została petycja o: - zmianę § 26 ust. 1/2 w rozporządzeniu ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002r. w sprawię znaków i sygnałów drogowych. Osoba indywidualna zgłaszająca petycję wnioskuje: - Wnioskuje, by znak B-32, na którym umieszczony jest napis „Sygnalizacja uszkodzona" (Tylko i wyłącznie ten konkretny) został usunięty z listy znaków drogowych i zastąpiony tabliczkami informacyjnymi o treści „Sygnalizacja uszkodzona", które będą umieszczone bezpośrednio pod znakami „stop". Ewentualnie, by zmieniono jego rozumienie z: „...Dalszy ruch może nastąpić za zgoda uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch". Na rozumienie równoznaczne ze znakiem „stop", który określa §21 rozporządzenia, a konkretnie ust. 4, czyli zatrzymanie pojazdu, upewnienie się i ewentualne ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi kolejowemu. I oto jakiego uzasadnienia użyto: - Aktualny zapis, który obowiązuje znak B-32 o napisie „Sygnalizacja uszkodzona" mówiący: „Dalszy ruch może nastąpić za zgoda uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch" jest martwy i przestarzały. W związku z dużą automatyzacją przejazdów, spotkanie na nich dróżnika graniczy z cudem. Kierujący, którzy napotykają taki znak, mogą zostać wprowadzenie w błąd z powodu na ewentualny brak faktycznej zgody lub sygnału zezwalającego na ruch. Dlatego też wnioskuje o zastąpienie znaku B-32 o napisie „Sygnalizacja uszkodzona" na tabliczkę informacyjną umieszczoną bezpośrednio pod znakiem stop o takiej samej treści („Sygnalizacja uszkodzona") lub zmianę jego interpretacji na bezwarunkowe zatrzymanie pojazdu, upewnienie się i ewentualne ustąpienie pierwszeństwa pojazdowi kolejowemu (To samo co w przypadku § 21 ust. 4). Nawet jeżeli moje sugestie w Państwa ocenie nie są trafne, proszę o przyjrzenie się wyżej wymienionemu znakowi.

I nie jest to pierwszy akt, który został uznany za przestarzały. (jm)