Legislacja

Jest projekt rozporządzenia regulującego działanie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

9 października 2014

fe512b3c62f86a228ea3a43a38d2d649ba91c8af

(504-34)

9.10.2014 r.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia ministra w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Podstawą jest tutaj upoważnienie ustawy o kierujących pojazdami zapisane w jej art. 57a ust. 1. Projektowane rozporządzenie określa organizację i tryb działania komisji; zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane; rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji.

Komisja ds. weryfikacji to całkowicie nowa struktura powoływana przez szefa resortu transportu. Ma ona gwarantować wysoki poziom merytoryczny i językowy pytań egzaminacyjnych ostatecznie - co trzeba przypomnieć - zatwierdzanych przez ministra. W jej skład ma być powołanych 37 osób. W tej grupie: egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy, ratownicy drogowi, psychologowie, dydaktycy i metodycy, filologowie języka polskiego, tłumacze języka angielskiego i niemieckiego oraz osoby posiadające znajomość polskiego języka migowego. Tu wyłonione zostaną 7-osobowe tzw. zespoły weryfikujące. Odpowiedzialne za weryfikację pytań, mają być one także gwarantem przejrzystości przekazywanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Jak zapowiadano, autorami scenariuszy mogą być - jak to nazwano - podmioty zewnętrzne, ale też osoby prywatne. Czyli każdy z nas może złożyć propozycję scenariuszy, wizualizacji i opisów pytań. Opracowania należy przekazać - w postaci elektronicznej i za pośrednictwem platformy internetowej lub w postaci papierowej. Od momentu złożenia propozycja ma być zweryfikowana w czasie do trzech miesięcy. Pytanie, które zostanie zatwierdzone przez ministra otrzymuje zaświadczenie zespołu. Natomiast w wypadku weryfikacji negatywnej autor propozycji otrzyma stosowną informację. Przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych może być zlecone członkom komisji. Te opracowania podlegają tej samej procedurze rekomendacji. W rozporządzeniu przewidziano także sytuację ponownej weryfikacji, oczywiście gdy pojawią się uzasadnione wątpliwości. Kolejna nowość to obowiązek opatrywania każdego pytania metryczką wskazującą na podstawę prawną oraz literaturę stanowiącą podstawę przygotowania pytania. Te informacje także będą ujawnione poprzez opublikowane na stronie internetowej resortu.

I wysokości - wzbudzającego wiele emocji - wynagrodzenia. Dla członków komisji za zweryfikowanie jednego pytania - 10 zł. Natomiast za przygotowanie jednego pytania - 100 zł (pytanie z wizualizacją w postaci filmu) i 50 zł (pytanie bez wizualizacji, albo z wizualizacją w postaci zdjęcia, animacji komputerowej, rysunku).

Oceniając skutki zaproponowanej regulacji ustawodawca wskazał, iż rozporządzenie rozwiązuje problem “braku zgodnej bazy pytań egzaminacyjnych z obowiązującymi przepisami. Niezbędna jest weryfikacja pytań egzaminacyjnych również pod kątem poprawności użycia języka polskiego, zweryfikowania profilu psychologiczno-dydaktycznego oraz przetłumaczenie bazy na język migowy”. I dalej podkreślone zostało, iż Komisja będzie weryfikowała całą obowiązującą bazę pytań egzaminacyjnych stosowaną na egzaminach kandydatów na kierowców, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów celem wyeliminowania wszelkich nieścisłości, błędów oraz nieaktualnych zagadnień. Nie wskazano tutaj na testy dla instruktorów nauki jazdy.

Interesujące są także szacunki wielkości grup zainteresowanych projektem, a tu: kandydaci na kierowców - ok. 300 tys. rocznie; WORDY - 49; instruktorzy i egzaminatorzy ok. 1,5 tys.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wskazany termin to IV kwartał 2014 r. (jm)