Legislacja

Jeszcze raz o przyszłej nowej Komisji weryfikacyjnej

25 października 2022

Jeszcze raz o przyszłej nowej Komisji weryfikacyjnej
(fot. PIXABAY)

Jutro kończą się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji pytań egzaminacyjnych. Trwały… 5 dni. Rozdzielnik otrzymujących pismo z prośbą o przesłanie opinii też skromny, zabrało m.inn. najliczniejszej reprezentacji ośrodków szkolenia kierowców - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców. W Komisji nie będzie już polonistów, mniej dydaktyków, metodyków, tłumaczy języka migowego, ale pojawia się tłumacz języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Tu resort dotrzymał słowa.

Skrócenie terminu konsultacji. Autorzy projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych [kliknij] następująco uzasadniają pilną potrzebę opinii swojej propozycji: - Stosownie do § 40 ust. 3 ww. uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. uprzejmie wyjaśniam, że skrócenie terminu do zajęcia stanowiska do ww. projektu wynika z faktu, że na podstawie art. 17 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57d ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) zachowują moc do dnia 5 grudnia 2022 r. Konieczne jest zatem wydanie tego rozporządzenia odpowiednio wcześniej przed dniem 5 grudnia br., aby komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych miała zapewniony czas na przygotowanie się do działania na podstawie nowych przepisów. Jednocześnie projektowane przepisy rozporządzenia dotyczą wąskiego kręgu podmiotów, w tym Komisji egzaminacyjnej, ministra właściwego do spraw transportu oraz komórki merytorycznej właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego wymienionego ministra. Przypomnijmy - 4 listopada 2021 r., opublikowana została przywołana ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997). A więc można przyjąć, iż prace nad projektem rozporządzenia trwały… 11 miesięcy. Cieszy, iż resort zauważył potrzebę - cytujemy - „odpowiednio wcześniejszego” wydawania aktów wykonawczych.

Zaproponowane zmiany. Komisja mniej liczna - już nie przewodniczący, sekretarz i 35 członków, a 31 członków. Niestety znikają poloniści - dotychczas były to 3 osoby, tłumaczy języka migowego już nie 3, a 2 osoby; podobnie dydaktyków i metodyków nauczania już nie 3. a teraz 2.; jednocześnie trafia do jej składu tłumacz języka rosyjskiego lub ukraińskiego. Czyli możemy domniemywać, że realizowana jest obietnica poczyniona przez przedstawicieli resortu - w zakresie ułatwień dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

Podsumujmy skład Komisji: 6. osób posiadających uprawnienia egzaminatora, także 6. instruktorów nauki jazdy i 3. osoby posiadające uprawnienia instruktora techniki jazdy, 5 znawców przepisów ruchu drogowego, bezpieczeństwa ruchu drogowego lub transportu drogowego, 2 osoby posiadające uprawnienia w zakresie medycyny ratunkowej, 2. psychologów, 2. dydaktyków i metodyków nauczania, oraz po 1. osobie: tłumacze języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub ukraińskiego, 2. osoby znające polski język migowy. Czyli właśnie łącznie 31 osób.

Tak jak wstępnie informowaliśmy z rozporządzenia wycofano możliwość układania pytań dla Komisji przez tzw. podmioty zewnętrzne. Trzeba wskazać, iż przewidziano zmianę organizacji pracy i trybu działania Komisji, tak aby skutecznie umożliwiały unikać problemów z pomyłkami w testach. Autorzy tekstu zaproponowali w strukturze grupy i liderów pracujących grup (to całkowita nowość). Ci liderzy będą także czuwali nad uaktualnianiem pytań natychmiast po zmianach przepisów prawa. Zdziwienie może budzić fakt, iż w dobie szalejącej inflacji nie zmieniono stawek wynagrodzeń dla pracujących w Komisji.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać z 5 grudnia 2022 r., przestaje obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (2014.1629). (jm)