Legislacja

KGP w sprawie tzw. recydywy wykroczeniowej

3 lutego 2023

KGP w sprawie tzw. recydywy wykroczeniowej
Nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji (fot. Policja pl.)

W styczniu br. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk wystąpił do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka zgłaszając wątpliwość co do interpretacji przez funkcjonariuszy obowiązujących od 17 września 2022 r. a dotyczących tzw. recydywy wykroczeniowej. Zwracał uwagę, iż powinna ona się liczyć od dnia obowiązywania przywołanego przepisu, a tak nie jest [kliknij]. Policja potwierdza [kliknij].

Stanowisko KGP. Odpowiedzi udzielił nadinsp. Roman Kuster, Zastępca Komendanta Głównego Policji. W zaprezentowanym stanowisku przypomniano, iż także z dniem 17 września 2022 r. zaczął obowiązywać przywołany przepis, jak również zaczęła funkcjonować, według zmienionych zasad prowadzona przez Policję ewidencja kierujących naruszających przepisy ruchu drogowego. Jak się dowiadujemy i tu cytujemy: - Policja z odpowiednim wyprzedzeniem rozpoczęła kompleksową realizację przedsięwzięć formalno-prawnych, szkoleniowych oraz organizacyjno-technicznych mających na celu implementację nowych regulacji prawnych, w tym zwłaszcza modyfikację systemu teleinformatycznego, zapewniając prawidłowe prowadzenie tej ewidencji. Policjanci o nowych regulacjach oraz wynikających z nich skutkach byli na bieżąco informowani począwszy od uchwalenia przepisów, zarówno podczas narad służbowych Kierownictwa Policji, jak i kierunkowych narad pionu ruchu drogowego. (…) Szkolenia w tym zakresie miały więc charakter centralny oraz kaskadowy. (…) Niezależnie od powyższego w dniu 16 września 2022 r. Zastępca Dyrektora BRD KGP skierował do Komendantów Wojewódzkich/Stołecznego Policji oraz Szkół Policji pismo (l. dz. RD-I-4508/2022/RK), zawierające kompleksowe informacje o wchodzących w życie zmianach w przepisach, w tym zasadach „recydywy” ze wskazaniem, że przepis, może być stosowany wyłącznie wobec czynów popełnionych po dniu 16 września 2022 r. I kontynuując dodał: - O zasadach stosowania art. 38 par. 2 Kw. Ponownie poinformowano jednostki terenowe Policji, przy okazji pisma wystosowanego w dniu 5 stycznia 2023 r. zawierającego wyjaśnienia co do zasad stosowania powyższej normy w odniesieniu do zachowań stypizowanych w art. 86b par. 1 Kw.

Procedury. Nadinsp. Roman Kuster informuje także o nowych rozwiązaniach informatycznych wprowadzonych na potrzeby uruchomienia przywołanej nowej ewidencji. I tu wprowadzono element wyróżniania w systemie „recydywy wykroczeniowej”. - W tym celu dla policjantów utworzono nową funkcjonalność systemu polegającą na tym, że przy sprawdzeniu kierującego podczas kontroli na terminalu policyjnym wyróżnione są kolorem czerwonym wykroczenia (w dossier osoby), o których mowa w art. 38 part. 2 Kw. Popełnione po 16 września 2022 r.

Błędy policjantów. Odpowiadając Rzecznikowi Praw Obywatelskich Zastępca Komendanta Głównego Policji przyznaje, iż odnotowano przypadki niewłaściwego stosowania art. 38 par. 2 Kw. przez funkcjonariuszy. Jednak były to sytuacje incydentalne: - W okresie od 17 września - 31 grudnia 2022 r. policjanci za wykroczenia drogowe nałożyli ponad 560 tys. mandatów karnych, z czego w skali całego kraju ujawniono sześć przypadków błędnego stosowania „recydywy”. W każdym przypadku zostały zainicjowane czynności zmierzające do naprawienia błędu policjanta. Reasumując Komendant stwierdza, że funkcjonariuszom zapewniono odpowiednie przygotowanie do egzekwowania nowych przepisów zarówno poprzez system szkoleń jak też wypracowanie nowego narzędzia informatycznego.

Zwróćmy jednak uwagę, iż przepis zaczął obowiązywać 17 września, natomiast pismo do jednostek i szkół policyjnych jest opatrzone jest datą… 16 września 2022 r., nadto o interpretację przepisów Policja zwróciła się do resortu infrastruktury… 12 września, Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało… 30 września. Wątpliwości interpretacyjne Policji dotyczyły przede wszystkim definicji drogi i skrzyżowania, hulajnóg na drodze dla pieszych, chodników. Nie znajdujemy w nich ani jednego zdania odnośnie kwestii tzw. recydywy wykroczeniowej. (jm)