Legislacja

Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac?

12 grudnia 2019

Kiedy możemy spodziewać się zakończenia tych prac?
Sejm RP. Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyte w dniu 11 grudnia 2019 r. [kliknij]

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 44) przyjęty przez Radę Ministrów 4 grudnia br. tego samego dnia został przesłany do Sejmu. W dniu wczorajszym w Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie aktu.

Projekt dotyczy przesunięcia dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym o rok tj. do dnia 1 stycznia 2021 r. W trakcie posiedzenia Komisji Infrastruktury Rafał Weber prezentując stanowisko resortu podkreślał: - Przedstawiamy zmianę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zmianę – w naszej ocenie – bardzo krótką i zrozumiałą, ale tez bardzo istotną – w naszej oceniez punktu widzenia funkcjonowania przewoźników od 2020 roku, ale tez z punktu widzenia korzystania z usług przewozowych, przez osoby, które mają uprawnienia do nowych ustawowych ulg. Otóż chcemy, aby przepisy na podstawie których następuje refundacja kwoty za ulgi przewozowe operatorom były również możliwe w roku 2020. Wskazał, iż w tym roku ustawy budżetowej nie uda się uchwalić, stąd też prośba o przyjęcie zaproponowanej zmiany. Minister uzasadniał, iż resort chce aby ulgi stosowanej do tej pory, mogły obowiązywać właśnie w roku 2020, aby zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie zbiorowym, również zachowały swoją ważność w tym nowym terminie. – Krótkie, ale bardzo ważne przedłożenie – podsumował Weber.

W ramach dyskusji głos zabrał Cezary Grabarczyk, wskazał, iż okazać się może, iż posłowie nie zdążą przeprocedować ustawy przed rozpoczęciem nowego roku budżetowego. Co będzie w takiej sytuacji? Czy ministerstwo ma rozwiązanie? Pamiętajmy, że w przypadku poprawek musi się odbyć ponowne procedowanie ustawy w Sejmie i musi mieć czas na podpisanie ustawy Prezydent – pytał. Z kolei Mirosław Suchoń skierował do resortu pytanie na temat prac legislacyjnych nad koncepcją transportu publicznego. – Z roku na rok te przepisy są przesuwane. To pokazuje, że prace w ministerstwie nie toczą się tak jak powinny. Nie toczą się w taki sposób, żeby zmierzać do ich zakończenia. Powstają kolejne wersje, te kolejne wersje są dyskutowane. Są zmieniane i nie widać końca tych prac. Trudno tutaj ocenić całość tego zagadnienia pozytywnie. Która to już ustawa i ile jeszcze lat będziemy przesuwać ten termin – oceniał poseł. – Kiedy możemy się spodziewać zakończenia tych prac, konkretnego projektu, przedstawienia Wysokiej Izbie? - pytał ministra. Poseł Dariusz Joński przypominając, iż jest to już czwarte odroczenie pytał o konkretną datę przedstawienia nowelizacji.

Minister Rafał Weber mówiąc o terminach procedowania stwierdził: - Kalendarz prac Sejmu i Senatu jest na tyle optymistyczny, że możemy powiedzieć, że przy dobrej woli Senatu i rozpatrzeniu tego projektu 17 i 18 grudnia i nawet naniesieniu na niego pewnych poprawek, jest wystarczająca ilość czasu, żeby ta ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta. Odpowiadając na pytania o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym minister informował, iż resort przygotował projekt szerszej zmiany tejże ustawy i ta w miesiącach sierpień/wrzesień była przepracowywana przez Komitet Stały Rady Ministrów. Projekt uległ dyskontynuacji w związku z kończącą się kadencją Sejmu. – Będziemy chcieli z nim wrócić i w przyszłym roku dokonać potrzebnych zmian, takich zmian systemowych. (…) – Chciałbym, aby to odbyło się w połowie 2020 roku.

Komisja Infrastruktury zaakceptowała projekt ustawy (20 głosów za przyjęciem, 1 głos przeciwny, przy 11 głosach wstrzymujących się). Sprawozdanie Komisji z wnioskiem o uchwalenie projektu ustawy bez poprawek – jako sprawozdawca – przedstawi posłanka Anna Milczanowska, wiceprzewodnicząca Komisji Infrastruktury.

Dalsze procedowanie ma być prowadzone podczas obrad 2. posiedzenia Sejmu RP, to odbędzie się w dniach: 12, 19 i 20 grudnia br. Wówczas ma zostać przedstawione Sprawozdanie Komisji Infrastruktury. (jm)