Legislacja

W kierunku odbudowy kształcenia zawodowego

13 listopada 2018

W kierunku odbudowy kształcenia zawodowego
71. posiedzenie Sejmu RP (fot. Sejm RP)

Na 71. posiedzeniu Sejmu RP znowelizowano ustawę Prawo oświatowe oraz ustawę o systemie oświaty. Celem zmian jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach.

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw zaproponowano rozwiązania uwzględniające mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy – czyli po pierwsze zmiany dotyczące organizacji kształcenia zawodowego. Po drugie – akt tworzy ramy prawne dla długofalowych działań na rzecz kształcenia zawodowego realizowanych przez interesariuszy, w tym: samorządy, dyrektorów szkół, ministrów prowadzących szkoły. Fundamentalną rolę w toku tych działań mają odegrać – poprzez różne formy wspierania szkół, współorganizację kształcenia praktycznego, udział w kształtowaniu programów nauczania – pracodawcy, a także organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia i samorządy zawodowe. Skutki zmian w obszarze szkolnictwa zawodowego będą zależały od decyzji oraz możliwości działania wielu podmiotów. Trudno przewidzieć, na ile i kiedy zrealizuje się koncepcja silnego zaangażowania pracodawców w działanie wszystkich szkół branżowych i techników. Dyrektorzy szkół mają zostać ustawowo zobowiązani do tej współpracy m.in. w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jednocześnie zakłada się, że także pracodawcy w swoim dobrze pojętym interesie (pozyskiwanie odpowiednio przygotowanych pracowników) zaangażują się w ten proces – opiniowało projekt Biuro Analiz Sejmowych. Założeniem propozycji była kwestia, iż wprowadzane zmiany w obszarze szkolnictwa zawodowego będą finansowane z różnych źródeł: środków budżetowych (subwencja oświatowa), środków własnych samorządów terytorialnych, Funduszu Pracy (Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz ze środków unijnych, głównie z Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewidziano także pewien udział środków pracodawców (przepisy o darowiznach oraz formach wsparcia dla szkół). Wdrożenie ustawy będzie wiązać się z innym niż dotychczasowy podziałem środków subwencji oświatowej, jej bardziej racjonalnym wykorzystaniem - oceniano.

Również kształtowanie oferty edukacyjnej poszczególnych szkół ma odbywać się we współpracy z pracodawcami. Na czym miałaby polegać współpraca? Na tworzeniu klas patronackich; przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu; realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu; wyposażaniu przez pracodawców warsztatów lub pracowni szkolnych; organizacji egzaminu zawodowego; doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego; realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego. Zaproponowane zmiany dotyczą także zmiany w systemie egzaminów zawodowych – co poprawi skuteczność kształcenia.

Uchwalona ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Czy przed nami szansa poprawy w branży transportowej? (jm)