Legislacja

Kolejne miejsca egzaminowania w gestii marszałków województw

22 sierpnia 2016

d48e1fcb1b4b59fc301ab403a4b8559dd86be63f

(545-80 fot. Jola Michasiewicz)

W sprawie zmiany przepisów dotyczących egzaminowania kandydatów na kierowców ministra infrastruktury pytał poseł Kazimierz Moskal (Interpelacja nr 4965). Chodzi tu o możliwość rozszerzenia kręgu miast, w których odbywają się egzaminy państwowe. Uzasadnia, że większa ilość takich placówek doprowadza do zmniejszenia korków i natłoku samochodów szkół jazy na ulicach miast, tych w których są wojewódzkie ośrodki egzaminowania. Jednocześnie w ten sposób zwiększa się dostępność egzaminu dla mieszkańców mniejszych miast i dla sąsiadujących z nimi gmin wiejskich. Niebagatelną sprawą jest ostateczny niższy łączny koszt obciążający kandydata na kierowcę. Reasumując poseł pyta: czy, kiedy i jakie działania zostaną podjęte w tej kwestii?

Odpowiedzi udzielił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Podkreślił, że wnioskowane działania zostały już podjęte w 2013 r., a dodatkowa ilość miejsc przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy obecnie leży w gestii marszałków województw. I tak - zgodnie z obowiązującym przepisem art. 51 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami:

4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.

4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.

Przepis ust. 4a został wprowadzony na wniosek posłów w 2013 r. Od tego czasu na terenie kraju powstały oddziały terenowe Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego co znacząco przyczyniło się do dostępności infrastruktury egzaminacyjnej. O powołaniu kolejnych oddziałów terenowych WORD decyduje marszałek województwa. Jednak należy mieć na uwadze, że wybierając miejsce gdzie będą przeprowadzane egzaminy państwowe na prawo jazdy marszałek musi wziąć pod uwagę możliwość realizacji wszystkich zdań egzaminacyjnych. Z uwagi na przepisy międzynarodowe nie jest możliwe zrezygnowanie z realizacji niektórych zadań egzaminacyjnych.

Odnosząc się do pytania dotyczącego dostępności miejsc przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w innych krajach – minister informował - że z wiedzy posiadanej przez resort Polska jest jednym z krajów dysponujących największą liczbą miejsc przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Europie.