Legislacja

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Ograniczenia ruchu w dniu 30.4

30 kwietnia 2020

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Ograniczenia ruchu w dniu 30.4
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury

Zniesienie ograniczeń w ruchu pojazdów powyżej 12 ton 30 kwietnia 2020 r.

Minister Infrastruktury podpisał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, którego przepisy wyłączają zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton na obszarze całego kraju 30 kwietnia 2020 r.

Projektowany przepis wejdzie w życie w dniu ogłoszenia, umożliwiając wszystkim podmiotom wykonującym operacje transportowe pojazdami i zespołami pojazdów o dmc przekraczającej 12 ton ich zakończenie przed długim weekendem majowym.

Jednocześnie przypominamy, że ograniczenia w ruchu niektórych pojazdów, obowiązujące w dniach 1 i 3 maja 2020 r. w godzinach od 800 do 2200 oraz 2 maja 2020 r. w godzinach od 1800 do 2200, nie obejmują m.in. pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, akcjach humanitarnych, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, usuwaniu awarii oraz używanych:

- do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych,

- do przewozu żywych zwierząt,

- do przewozu lekarstw i środków medycznych,

- w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,

- przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,

- dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych.

Ograniczenia w ruchu nie obejmują ponadto:

- pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy,

- pojazdów oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog wyłączeń spod ograniczeń w ruchu jest dostępny w rozporządzeniu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001968/O/D20191968.pdf  

Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury