Przegląd prasy

Resort ponownie w sprawie tzw. yellow boxów

29 kwietnia 2020

Resort ponownie w sprawie tzw. yellow boxów
PRAWO DROGOWE@NEWS. 23.9.2019. „Resort infrastruktury w sprawie tzw. yellow boxów” [kliknij] (fot. screen)

Skuteczność tzw. yellow boxów wg czytelników tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS (ok. 100 osób) to przekonanie 66% kierowców, iż to rozwiązanie poprawi płynność przejazdu i zapobiegnie blokowaniu ruchu. W roku ubiegłym rozwiązanie testowano w kilku miastach. Na podstawie późniejszych opinii, także doświadczeń państw UE, resort potwierdził, iż w obecnym porządku prawnym tzw. yellow boxów w Polsce nie będzie.

Yellow boxy w interpelacjach poselskich. We wrześniu roku juz minionego minister Rafał Weber w imieniu resortu infrastruktury informował, iż - Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia, Ministerstwo Infrastruktury nie planuje obecnie podejmowania prac mających na celu prawne usankcjonowanie stosowania oznakowania poziomego zbliżonego do tzw. „yellow box”. Jednocześnie resort infrastruktury będzie analizował rezultaty badań prowadzonych w innych państwach w przedmiocie podobnych rozwiązań. To była konkluzja odpowiedzi na interpelację grupy posłów: Macieja Masłowskiego, Pawła Skuteckiego, Pawła Szramki, Jarosława Sachajki, Józefa Brynkusa. W marcu br. interpelował poseł Arkadiusz Marchewka – Interpelacja nr 3085 w sprawie pomysłu wprowadzenia oznakowania poziomego wskazującego granice skrzyżowań, tzw. yellow boxów.

Kolejne pytania do resortu infrastruktury. Pomysł wprowadzenia oznakowania poziomego wskazującego granice skrzyżowań tzw. yellow boxów to propozycja – stosowana praktycznie w wielu europejskich miastach – na praktyki blokowania skrzyżowań. To chyba jedyny pomysł mający na celu przeciwdziałanie takim zachowaniom kierowców oczekujących na możliwość opuszczenia skrzyżowania. Przypomnijmy w roku ubiegłym m.inn. w Szczecinie testowano stosowanie tego typu oznaczeń. Niestety – po zakończeniu testów, rozwiązanie nie było dalej stosowane. Może także z powodu negatywnej opinii resortu infrastruktury co do legalności takiego rozwiązania w obowiązującym stanie prawnym, resort powołał się także na brak oznakowania poziomego podobnego do „yellow boxów” w Konwencji o znakach i sygnałach drogowych (Wiedeń, 1968). Dziś poseł Arkadiusz Marchewka pyta: Jakie wnioski płyną z odpowiedzi prezydentów siedmiu polskich miast, do których ministerstwo zwróciło się z prośbą o opinię na temat pomysłu wprowadzenia tzw. yellow boxów (proszę o podanie, które miasta zaopiniowały pomysł pozytywnie, a które negatywnie)? Jaki był cel wystąpienia przez ministerstwo z taką prośbą w sytuacji, gdy samo ministerstwo wskazuje na rzekomy brak możliwości wprowadzenia omawianego rozwiązania? Jakie są wyniki analiz rezultatów badań prowadzonych w innych państwach w przedmiocie rozwiązań podobnych do „yellow boxów”, które to analizy miały zostać przeprowadzone przez ministerstwo? Czy w świetle obowiązujących przepisów możliwe jest wprowadzanie przez poszczególne miasta tzw. yellow boxów do stałego użytku na poszczególnych skrzyżowaniach? Jeżeli nie, to czy ministerstwo rozważy podjęcie kroków w kierunku prawnego wprowadzenia takiej możliwości dla gmin?

Resort infrastruktury o wnioskach z pilotażu. - Prezydent Miasta Gdańska uznał przedstawiona propozycję rozwiązania za korzystne narzędzie uzupełniające dotychczasowe regulacje określające zasady wjazdu na skrzyżowanie. Natomiast poniósł także kwestie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowania poziome barwy żółtej jest przeznaczone wyłącznie dla czasowej organizacji ruchu – pisze 15 kwietnia br. minister Rafał Weber. Kolejną opinie wydał zastępca prezydenta Szczecina, który zauważył, że nieprzestrzeganie zasad opisanych w art. 25 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.) podlega karze, jednak egzekwowanie ich jest bezpośrednio w ruchu drogowym bardzo trudne. Zastępca prezydenta m.st. Warszawy pisał o braku badań, które pozwolą na określenie szczególnych warunków zastosowania tzw. yellow boxów oraz weryfikację ich skuteczności. Krakowianie mówili raczej o potrzebie edukacji kierowców blokujących skrzyżowania i dopiero później o rozszerzaniu środków inżynierii ruchu, które – w ich ocenie – samodzielnie nie będą w stanie istotnie złagodzić problemu. Łodzianie uważali, iż raczej trzeba korzystać z istniejących regulacji i skutecznie egzekwować je. Urząd Miasta Poznania wskazywał na szereg wątpliwości w zakresie czytelności proponowanego oznakowania. Minister oddaje sprawiedliwości, iż wszyscy generalnie pozytywnie ocenili testowane rozwiązanie.

Resort podsumował: - Decyzja o niepodejmowaniu prac legislacyjnych w zakresie stosowania wskazanego oznakowania skrzyżowań wynika także z analizy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz stanowisk przekazanych przez inne podmioty m.in. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Tzw. yellow boxy w innych krajach. Resort infrastruktury informuje, iż w krajach Unii Europejskiej takich jak: Luksemburg, Francja i Włochy nie jest stosowane. Odwrotnie niż na Węgrzech, w Portugalii, Łotwie, Belgii, Irlandii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Litwie, Rumunii, na Cyprze. – Oznakowanie typu tzw. yellow box funkcjonują głównie w krajach anglosaskich, w których przepisy ruchu drogowego, a zwłaszcza zasady oznakowania skrzyżowan różnią się istotnie od warunków krajowych (większa standardowość rozwiązan geometrycznych skrzyżowań i organizacji ruchu oraz mniejszą ilość i zakres linii prowadzących). W innych krajach UE takie oznakowania skrzyżowań zasadniczo nie są stosowane, również ze względu na podobne do krajowych zapisy prawne zabraniające kierującym wjeżdżania na skrzyżowania bez możliwości jego opuszczenia.

Stosowanie oznaczeń tzw. yellow box w Polsce. Stanowisko resortu w sprawie stosowania takiego oznakowania w Polsce jest niezmienne i konkretne, iż w obowiązującym stanie prawnym przepisy zarówno ustawy – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń wykonawczych nie dają podstaw do stosowania oznakowania poziomego, tzw. yellow box. Tu minister odniósł się także do kwestii możliwości stosowania przez gminy wskazanego oznakowania. Wskazał, że oznakowanie drogi, zarówno pionowe jak i poziome, stanowi element organizacji ruchu, której projekt zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi. Jednocześnie zaznaczyć należy, że umieszczanie na tych drogach wszystkich znaków drogowych powinno odbywać się zgodnie z przepisami.

Poniżej pełne brzmienie informacji, którą złożył resort infrastruktury. (jm)

Odpowiedź na interpelację nr 3085 w sorawue pomysłu wprowadzenia oznakowania poziomego wskazującego granice skrzyżowan tzw. yellow boxów [kliknij]