Legislacja

Komunikat ministra w sprawie wydawania karty kwalifikacji

7 kwietnia 2022

Komunikat ministra w sprawie wydawania karty kwalifikacji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowany został Komunikat Ministra infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy. Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2022.1997) ogłoszono, co następuje: Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy ustanawia się na dzień 6 kwietnia 2022 r.

Przywołajmy także przepisy art. 9 w/w ustawy - cytat:

Art. 9. 1. Do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy:

1) art. 32b ust. 5 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art. 15a ustawy zmienianej w art. 4 nie stosuje się;

2) świadectwo kierowcy jest wydawane z aktualnym wpisem kodu 95 na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 32b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, do którego dołącza się:

a) kopię licencji wspólnotowej,

b) zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, c) kopię dokumentu tożsamości,

d) kopię prawa jazdy,

e) kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

2. Minister właściwy do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1.

Zmiany dotyczące kierowców zawodowych obowiązują z dniem wczorajszym, ciekawi nas jak sytuacja wygląda w starostwach. Sprawdzimy, poinformujemy. Czekamy także na Państwa informacje: tygodnik@prawodrogowe.pl