Legislacja

Konsultacje projektu ustawy o delegowaniu kierowców

22 kwietnia 2022

Konsultacje projektu ustawy o delegowaniu kierowców
(fot. PEXELS)

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego. Rządowe Centrum Legislacji publikuje wersję z 12 kwietnia br. [kliknij], która została skierowana do konsultacji publicznych.

Cel wydania aktu. Oddajmy głos autorom projektu i zacytujmy fragment uzasadnienia wyjaśniający podjęte działanie legislacyjne: - Potrzeba i cel wydania projektowanej ustawy Potrzeba wydania projektowanej ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiającej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 49), zwanej dalej „wdrażaną dyrektywą”. Dyrektywa ta stanowi jeden z elementów tzw. pakietu mobilności, w skład którego wchodzą także:

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 17) oraz

2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów (Dz. Urz. UE L 249 z 31.07.2020, str. 1).

Pakiet mobilności został wydany przede wszystkim w celu udoskonalenia, uporządkowania i harmonizacji przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie transportu drogowego, w tym w celu ułatwienia poprawy warunków pracy kierowców i warunków prowadzenia działalności przedsiębiorstw transportowych, które mają podstawowe znaczenie dla utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego, w którym zostanie zapewniona niedyskryminacja i który będzie przyciągać wykwalifikowanych pracowników.

Zakres regulacji. Ustawa określa [kliknij] zasady: delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacji obowiązków informacyjnych związanych z delegowaniem kierowców; kontroli drogowej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium; postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków o powiadomienie o decyzji w sprawie nałożenia na przewoźnika drogowego delegującego kierowcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i z tego terytorium administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej oraz o egzekucję takiej kary lub grzywny. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w projektowanym akcie mają być stosowane odpowiednio art. 9-16 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (2021.1140 [kliknij]).

I jeszcze raz autorzy projektu: - Kwestie objęte projektowaną ustawą nie były dotychczas uregulowane w obowiązujących przepisach. Należy jednakże zwrócić uwagę na przepisy pokrewne, zawarte w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 1140). Jakkolwiek przepisy tej ustawy częściowo regulują kwestie zbliżone do normowanych niniejszym projektem, z uwagi na istotne odrębności między tymi regulacjami została podjęta decyzja o opracowaniu projektu odrębnej ustawy implementującej wdrażaną dyrektywę. Przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług będą miały zastosowanie do stanów faktycznych i prawnych regulowanych niniejszym projektem w ograniczonym zakresie.

Konsultacje. Projekt powstał w oparciu o wyniki prac i konsultacji prowadzonych w ramach Zespołu do spraw opracowania regulacji dotyczącej delegowania kierowców utworzonego zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw opracowania regulacji dotyczącej delegowania kierowców. Opiekunem merytorycznym projektu jest Renata Rychter, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Konsultacje publiczne trwają, zaplanowano je na 30 dni. (jm)