Legislacja

Konsultacje w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

29 stycznia 2014

96679e53b28c7067ab514ec12c9b65108a1c7411

244822c8dfb15dbb8a4206f1eb20137a485a7e71

(Fot.: PD@N 482-35-36oigosk)

W siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na zaproszenie min. Zbigniewa Rynasiewicza odbyło się spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji społecznych środowiska osk. Główną tematyką spotkania były zgłoszone 14.01.2014 r. przez n/w organizacje społeczne w trybie procedowania projektu ustawy (druk 1957) postulaty zmian regulacji w ustawie o kierujących pojazdami. W spotkaniu uczestniczyli: Zbigniew Rynasiewicz - sekretarz stanu; Łukasz Twardowski - po. dyrektora DTD; Tomasz Piętka - specjalista; Grzegorz Jarząbek - prezes LOK; Krzysztof Szymański - prezes PFSSK; Krzysztof Bandos - wiceprezes PFSSK; Jan Domasik - prezes PIGOSK; Wojciech Góra - wiceprezes PIGOSK; Roman  Stencel - prezes OIGOSK; Adam Próchnicki - członek zarządu (skarbnik) OIGOSK.

Minister Rynasiewicz oświadczył, że jego zdaniem (które podzielają uczestnicy spotkania) komisyjne przedłożenie projektu ustawy o zmianie uokp (druk 1957) jest apolityczne i w konsekwencji zachęcał nas do inicjowania spotkań oraz rozmów z posłami wszystkich partii reprezentowanych w Parlamencie, celem pozyskania ich przychylności dla wdrożenia zmian w możliwie najkrótszym czasie.

Na poczatku spotkania dyr. Ł. Twardowski zaprezentował uwagi MIR do postulatów zgłoszonych przez współpracujące organizacje społeczne środowiska osk na apel przewodniczącego komisji nadzwyczajnej posła Aleksandrzaka.

Odnośnie wspólnych postulatów z 14 stycznia 2014 r. czterech współpracujących organizacji społecznych środowiska osk oświadczył, że stosownie do wcześniejszych zapowiedzi resort konsekwentnie akceptuje uzgodnienia wypracowana przez tzw. zespół roboczy wspólnie z resortem właściwym ds. transportu w okresie marzec - czerwiec 2013 r. i będzie je popierać w trakcie procedowania w/w projektu ustawy.

Konkretnie resort akceptuje bez zastrzeżeń n/w pkt. z postulatów z 14 stycznia 2014 r.:

1) W art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: “3. Wymagania dotyczące minimalnego wieku osób do kierowania pojazdami kategorii C, C+E, D, D+E, o których mowa w ust 1 i 2, stosuje się również do osób, które jednocześnie z rozpoczęciem kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyśpieszonej rozpoczynają szkolenie na prawo jazdy tych kategorii. Prawo jazdy dla tych osób może być wydane po ukończeniu odpowiedniej kwalifikacji.

2) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. W przypadku osób niepełnosprawnych mających orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub osób głuchoniemych wykłady, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą być przeprowadzone w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia kierowców.”

b) ust 4 otrzymuje brzmienie: “4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu części teoretycznej i części praktycznej szkolenia oraz nauki udzielania pierwszej pomocy o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie. Wykładowca przeprowadza wyłącznie część teoretyczną egzaminu wewnętrznego.”

3) w art. 24 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: “d)posiadającym adnotację w dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w lit. a-c, dokonywaną przez odpowiedni organ, na podstawie pozytywnego wyniku badania technicznego przeprowadzonego przez stację kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - nie dotyczy tramwaju;”

4) w art. 26 w ust. 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: “1) instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 - odpowiednio do posiadanych uprawnień;”

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: “4) instruktor - w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem - w zakresie, o którym mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 ust. 5 pkt 1 i 2.”

5) w art. 27:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: “1) przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu listę uczestników kursu oraz informację o terminie, czasie i miejscu rozpoczęcia pierwszych zajęć teoretycznych dla danego kursu;”,

- dodaje się pkt 2a w brzmieniu: “2a) Prowadzić harmonogram zajęć teoretycznych dla każdego kursu, w którym uwzględnia się terminy, miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zajęć.”

- uchyla się pkt 3,

- uchyla się pkt 4.

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: “6. Starosta, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może umożliwić przekazywanie informacji oraz danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i 4 oraz ust. 2 pkt 1 i w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu stanowiącego podanie w postaci elektronicznej danych: imienia i nazwiska kierownika ośrodka, potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”

6) w art. 31:

a) w ust. 1

- uchyla się pkt 2,

- w pkt 3:

- - lit. b otrzymuje brzmienie: “b) pojazdy szkoleniowe w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań przy czym:

- co najmniej jeden pojazd w zakresie danej kategorii prawa jazdy jest własnością tego przedsiębiorcy lub przedmiotem leasingu,

- pojazd ten w zakresie prawa jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż 5 lat, w zakresie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż 7 lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 12 lat,”

- - w lit. c tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

“- uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań,”

- w pkt 4 lit b otrzymuje brzmienie:

“b)jednego instruktora posiadającego uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii objętej poświadczeniem spełniania dodatkowych wymagań oraz”

7) w art. 33 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: “3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:

1) A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2

2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1,

3) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E,

4) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D - wpisuje jej z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E,

5) B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”

8) w art. 35:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: “1) ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań - odpowiednio do zakresu posiadanego poświadczenia;”

9) W art. 37 w ust. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: “1a. Obowiązek o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby, która uzyskała uprawnienia w tym samym roku, w którym byłaby zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”

10) w art. 38 :

a) ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: “1) spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 i 7–8 oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;”

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: “3a. Starosta wpisując osobę do ewidencji wykładowców w zakresie prawa jazdy kategorii: 1) A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy AM, A1 i A2; 2) B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B1, C1 lub D1; 3) C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy B+E, C1+E lub D1+E; 4) C+E posiadającą uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D - wpisuje jej z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii D+E, 5) B+E lub C+E lub D+E - wpisuje z urzędu także uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T.”

c) dodaje się ust 6 w brzmieniu: “6. Obowiązek o którym mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 nie dotyczy osoby, która uzyskała uprawnienia w tym samym roku, w którym byłaby zobowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.”

d) dodaje się ust 7 w brzmieniu: “7. Wymóg o którym mowa w art. 33 ust.1 pkt 7 w odniesieniu do wykładowcy uznaje się za spełniony, jeżeli osoba uzyskała pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje instruktora”

11) po art. 38 dodaje się nowy art. 38a w brzmieniu: “38a. W przypadku instruktora lub wykładowcy, posiadającego uprawnienia egzaminatora, obowiązek o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 38 ust.5 pkt.2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu staroście, w trybie art. 37 ust. 1 pkt 3 lub art. 38 ust.5 pkt.3 zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 62 ust. 3.”

12) w art. 44 w ust. 4 w pkt 2 lit b otrzymuje brzmienie: “b) informacją lub danymi, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,”

13) art. 45 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: “2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1;”

14) Postulujemy również o rezygnację z dodania w art. 46 uokp nowego ust.6 ( art.1 pkt.5 lit. b projektu ustawy) “6. W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna oraz po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.”

Po wielowątkowej dyskusji uzgodniono następujące brzmienie art. 46 ust.6: “W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora lub wykładowcy ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego”.

15) art. 50 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: “5) nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia lub której profil kandydata na kierowcę nie zawiera informacji o ukończeniu wymaganego szkolenia - jeżeli są wymagane;”

16) w art. 53:

a) po ust. 4 dodaje się ust 4a w brzmieniu: “4a. Praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A B i B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej, jest prowadzona wskazanym pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.”

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: “5. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, na ich wniosek włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, a w razie braku takich organizacji - przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na pojazdy jest zawierana przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na okres nie krótszy niż 4 lata.

17) Po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: “art.53a. 1. Składając wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 4a, osoba egzaminowana dołącza oświadczenie ośrodka szkolenia kierowców, o wyrażeniu zgody na udział pojazdu tego ośrodka w egzaminie państwowym. 2. Ośrodek szkolenia kierowców, który złożył oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, może nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, odmówić udostępnienia pojazdu. O odmowie udostępnienia pojazdu ośrodek szkolenia kierowców zawiadamia w przedmiotowym terminie osobę egzaminowaną i wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. 3. W przypadku jeżeli ośrodek szkolenia kierowców, którego pojazdem miał być przeprowadzony egzamin państwowy, nie udostępnił pojazdu we wskazanym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu, dodatkowy koszt przeprowadzenia egzaminu pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego jest pokrywany przez ten ośrodek szkolenia kierowców. 4. W przypadku jeżeli egzamin ma być przeprowadzony pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, a osoba egzaminowana na ten sam dzień ma wyznaczony termin części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego, i uzyska negatywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego koszt udostępnienia pojazdu pokrywa ośrodek szkolenia kierowców, który go udostępnia.

18)Po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: “art. 54a 1. Wyposażenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 w przypadku pojazdów ośrodków szkolenia kierowców, o których mowa w art. 53 ust. 4a, zapewnia ośrodek szkolenia kierowców dostarczający pojazd. 2. wyposażenie, o którym mowa w ust. 1, powinno odpowiadać warunkom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 oraz pozwalać na rejestrację przebiegu egzaminu i przekazanie go bezpośrednio po egzaminie dla potrzeb wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych informatycznych nośników danych.  3. Plik z nagraniem powinien być zapisany w powszechnie stosowanym formacie zapisu i odczytu danych, możliwym do odtworzenia bez specjalistycznego oprogramowania i sprzętu.

19)Po art. 63 dodaje się nowy art. 63a w brzmieniu: “63a. W przypadku egzaminatora, posiadającego uprawnienia instruktora, obowiązek o którym mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 uznaje się za spełniony po dostarczeniu Marszałkowi województwa, w trybie art. 63 ust. 1 pkt 3, zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 35 ust. 6.”

20) W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowymw art. 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie: “3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2 - za wyjątkiem działalności o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”

Nie uzyskano poparcia MIR jedynie dla n/w postulatów: w art. 35: b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: “6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

W konsekwencji będzie procedowana propozycja MIR w brzmieniu: “6. podmiot, o którym mowa w ust.1, posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D lub wojewódzki ośrodek ruchu drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 3-5 co najmniej w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, organizuje warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach.”

c) po ust.7 dodaje się nowy ust.8 w brzmieniu: “8. Przepisy art.26 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio do prowadzenia kursów dla kandydatów na instruktorów, kursów uzupełniających dla instruktorów i zajęć w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców”.

Zredagował: Roman Stencel, prezes OIGOSK