Legislacja

L-INSTRUKTOR: Resortowe propozycje nowelizacji ustawy o kierujących

30 stycznia 2014

Możliwe, jeśli wejdą w życie propozycje dyskutowane w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Pomysł resortu to warsztaty w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Ośrodki proponują, że zrobią to gratis. Jednocześnie fundusze, którymi WORDy miałyby się dzielić mają być okrojone ...dziesięciokrotnie. Brzmi jak rewolucja, jednak to efekty powolnej ewolucji jaką przechodzi Ustawa o kierujących pojazdami. Niewiele ponad rok od wejścia w życie, w gabinetach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kiełkują kolejne pomysły na usprawnienie prawa. Dotarliśmy do dokumentu będącego zestawieniem resortowych propozycji do nowelizacji UoKP.

Koniec handlu zaświadczeniami? Jednym z istotniejszych pomysłów jest zmiana brzmienia ust. 6 artykułu 35. Mowa w nim o 3-dniowych warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów. Według propozycji miałby on zyskać brzmienie:

"6. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 lub wojewódzki ośrodek ruchu drogowego spełniający wymagania, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3-5, organizuje 3-dniowe warsztaty doskonalenia zawodowego według programu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 2 lit. c, zapewnia udział w warsztatach wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydaje zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach."

WORDy mogłyby więc prowadzić warsztaty, ale musiałyby spełnić te same, dodatkowe warunki jak Super OSK. Obecnie największy problem sprawiłby Ośrodkom zakup autobusu. "Chcemy, aby w Polsce było bezpieczniej. Ten cel można łatwiej osiągnąć ograniczając rozdawanie kwitków, czy fikcyjny udział w szkoleniach i przenieść te szkolenia do WORDów. Ośrodki dysponują wykwalifikowaną kadrą i zapleczem, które pozwoliłoby rzetelnie wykorzystać czas przeznaczony na warsztaty. Mogłaby za tym iść realna wiedza" - powiedział w rozmowie z L-instruktorem Andrzej Szklarski, dyrektor WORD Warszawa, jeden z uczestników spotkania. Spytany o konieczność zakupu autobusu stwierdził - "przy obecnej kondycji finansowej wielu Ośrodków wydawanie miliona złotych nie miałoby wielkiego sensu, w związku z tym padła propozycja, aby te warsztaty prowadzić za darmo".

To się nie może nie udać. Gdyby ta propozycja miała szanse stać się rzeczywistym zapisem w prawie, byłoby to ważnym punktem zwrotnym w kontrowersyjnej kwestii warsztatów. W nie milknącej od miesięcy dyskusji na temat warsztatów, istoty ich prowadzenia słychać wiele głosów, które popierają pomysł by oddać doskonalenie zawodowe instruktorów WORDom. Nikt do tej pory nie przypuszczał jednak, że miałoby się to odbywać bez opłat. Dyrektor Szklarski zauważył jednak, że "ten pomysł jest po prostu dobry, oddalanie go byłoby irracjonalne".

10x tańsza komisja. Zmianom mają ulec także pomysły dotyczące finansowania centralnej bazy pytań egzaminacyjnych. Pod koniec października ubiegłego roku Komisja Infrastruktury wniosła do Sejmu projekt nowelizacji UoKP zakładający stworzenie specjalnego Funduszu, który sfinansowałby funkcjonowanie komisji dbającej o pytania egzaminacyjne. Ustalono wtedy, że dochodem tego Funduszu będzie 15 proc. kwoty pochodzącej od WORDów, z przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Według naszych wyliczeń dałoby owocowałoby to kwotą sięgającą 5 milionów złotych rocznie. Na postawione przez nas wtedy pytanie czy to nie zbyt wiele, najwyraźniej odpowiedziano twierdząco. Proponowane przez ministerstwo brzmienie artykułu 57c zakłada przekazywanie nie 15 proc. a jedynie 1,5 proc. opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu. Ponadto dziesięciokrotnie okrojona suma trafiałaby prosto do budżetu Państwa, a nie jak według dotychczasowej propozycji na konta resortu. "Najwyraźniej policzono, że żeby napisać dobre pytania, a potem na bieżąco je weryfikować nie potrzeba aż tak ogromnej kwoty" - powiedział dyrektor Andrzej Szklarski. Wszelkie opóźnienia w przekazywaniu części opłat za teorię mają według propozycji resortu skutkować pobieraniem od WORDów odsetek za zwłokę, w wysokości odsetek należnych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych.