Legislacja

Kosztowna zasada recydywy

13 września 2022

Kosztowna zasada recydywy
(fot. PEXELS)

Dwukrotnie wyższe mandaty dla kierowców - recydywistów, dokładnie dla kierowców piratów drogowych - recydywistów. Wchodzą w życie z dniem 17 września br. na podstawie nowelizowanego Kodeksu wykroczeń. A precyzyjniej w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia. Czyli: Kiedy? Jakich wykroczeń? I w jakiej wysokości? Jak poniżej.

Przepis. Z 1 stycznia 2022 r. w życie weszła Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Wśród zmian ustawodawca nowelizuje Kodeks wykroczeń. Oto pełne brzmienie zapisu: „Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, 2052 i 2269) wprowadza się następujące zmiany: (…) 2) w art. 38 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: „§ 2. Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.”. Zwróćmy tu uwagę, iż moment prawomocnego ukarania, albo przez sąd, albo przez zapłacenie mandatu. Natomiast ponowne popełnienie czynu to już sam moment popełnienia wykroczenia - jak analizują eksperci. - To bardzo sprytnie napisany przepis. Niezależnie od tego, czy obwiniony od razu przyjmie mandat, czy też sprawa trafi do sądu, a ostateczny wyrok zapadnie np. trzy lata od momentu popełnienia czynu, dla tych przepisów o recydywie nie będzie to miało znaczenia - wyjaśnia na łamach „Dziennika Gazeta Prawna” dr hab. Jan Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizujący się w prawie karnym i wykroczeniowym. „Jak precyzuje, przepis mówi, że podwójną grzywnę wymierza się kierującemu, „który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie”. Tak więc moment orzekania nie ma znaczenia.”

Zakres czynów. Zasada dotyczy wymienionych w przepisie czynów zabronionych. Poniżej kompletny ich wykaz i wysokość mandatów ta ustawowa i dla porównania ta w warunkach recydywy lub inaczej w systemie podwójnych kar. Stawki mandatów w tej drugiej grupie w wysokości minimalnej:

Podsumowanie. Czyli, gdy nasz pirat drogowy w dwa lata od chwili popełnienia pierwszego wykroczenia popełni je po raz kolejny, zostanie ukarany mandatem w podwójnej wysokości. A jeżeli popełni je trzeci raz? Na to pytanie odpowie Gość najbliższej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ.

Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS wraz ze współorganizatorami zaprasza do DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ, pt.RECYDYWA DLA PIRATÓW”. Naszym Gościem będzie Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (czwartek, 15 września br., godz. 11.00 – dostępna transmisja [kliknij]). jm