Legislacja

Legislacja dla zwiększenia ilości miejsc parkingowych

28 czerwca 2018

Legislacja dla zwiększenia ilości miejsc parkingowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak to wcześniej pisaliśmy (PRAWO DROGOWE. 26.6.2018: „Ostrzejsze sankcje za niezgodne z prawem parkowanie czy postój”) grupa posłów wystąpiła do ministra infrastruktury z interpelacją w sprawie wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych mających na celu zwiększenie ilości dostępnych w miastach miejsc parkingowych. Pytano o działania w kierunku poprawy sytuacji i wyeliminowania tego deficytu.

Odpowiedzi udzielił Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wyjaśniając na wstępie, że stanowiska postojowe dla pojazdów mogą być wyznaczane zarówno w obrębie pasa drogowego drogi publicznej np. na pasie postojowym czy zatoce postojowej, na drodze wewnętrznej np. parkingi osiedlowe, bądź na oddzielnych obiektach np. parkingi podziemne w budynkach mieszkalnych. Dodatkowo zgodnie z § 110 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie droga w zależności od potrzeb może być wyposażona w obiekty i urządzenia obsługi uczestników ruchu, do których zalicza się m.in. miejsca obsługi podróżnych. Szeroko wyjaśnił zasady finansowania ewentualnie podejmowanych działań.

Procedowanie zmian. Jednocześnie minister poinformował, że obecnie w sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2333). Projekt ustawy autorstwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju daje jednostkom samorządu terytorialnego powyżej 100 tysięcy mieszkańców prawo wyznaczania specjalnych śródmiejskich stref płatnego parkowania, w których obowiązywałyby, wyższe opłaty za postój. Będzie można je wyznaczać na obszarach, które stanowią faktyczne centrum miasta lub dzielnicy, jeżeli utworzenie "zwykłej" strefy płatnego parkowania może nie być wystarczające do realizacji lokalnej polityki transportowej lub polityki ochrony środowiska. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa powyżej przewidziana jest dodatkowa opłata. Zgodnie z projektowanymi przepisami środki uzyskane z opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wysokości nie mniejszej niż 65% tych opłat, oraz środki z opłat dodatkowych, pobranych z tytułu nieuiszczenia opłaty gmina będzie musiała przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie poprawy publicznego transportu zbiorowego, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej lub rowerowej lub zieleń i zadrzewienia w gminie - wyjaśniał M. Chodkiewicz.

Proponowane rozwiązania. Celem rozwiązania przewidzianego w projekcie jest umożliwienie ewentualnego podwyższania opłaty za parkowanie, które pozwoli miastom na takie kształtowanie polityki taryfowej, aby w jej efekcie zwiększyć wykorzystanie transportu publicznego i innych przyjaznych środowisku środków transportu, zwiększyć rotację istniejących miejsc parkingowych, wdrożyć skutecznie systemy wspólnego użytkowania samochodów osobowych (car-sharing), zwiększyć opłacalność inwestycji parkingowych a przede wszystkim zmniejszyć natężenie ruchu w ścisłych centrach miast a tym samym zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza.

Minister podsumował: - Reasumując, rząd podejmuje działania mające na celu zwiększenia rotacji pojazdów samochodowych parkujących w centrach miast a co się z tym wiąże zwiększeniu dostępności stanowisk postojowych. (jm)