Legislacja

Mandat 1500 zł za jazdę rowerem bez uprawnień?

20 października 2023

Mandat 1500 zł za jazdę rowerem bez uprawnień?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Dzisiaj w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [2023.2140 - kliknij]. To akt wykonawczy określający uprawnienia straży miejskiej i gminnej. Przy okazji odpowiedzmy na pytanie jak wygląda kwestia karania rowerzystów nieposiadających uprawnień?

Obok policjantów, także strażnicy miejscy i gminni są uprawnieni do nakładania mandatów za wykroczenia wynikające z nieprzestrzegania ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wśród nich karanie za jazdę rowerem bez odpowiednich uprawnień i tu mandat wg taryfikatora wynosi 200 zł, natomiast jeżeli sprawa trafi do sądu może już wynieść 1500 pln. Ustawa - Prawo o ruchu drogowym. „Art. 129b. (…). 2. Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: (…) b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt, c) ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch,(…)”. Natomiast w Kodeksie wykroczeń zapisano przepis: „Art. 94. § 1a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.”. Czyli rowerzysta bez karty rowerowej może otrzymać taki mandat.

Wyłączeniu podlegają osoby pełnoletnie. Ustawodawca wyszedł z założenia, że osoba dorosła nabyła już konieczne umiejętności do jazdy rowerem w tym też znajomość przepisów ruchu drogowego. Dodajmy dorosły rowerzysta nie musi też posiadać prawa jazdy.

Z kolei dziecko w wieku do 10 lat może jechać na rowerze wyłącznie pod opieka osób dorosłych. Nie musi posiadać uprawnień. Jest ono traktowane jak pieszy więc np. wolno mu przejeżdżać po przejściu dla pieszych, jechać po chodniku i jednocześnie nie wolno korzystać z drogi dla rowerów.

Rowerzyści w wieku 10-18 lat muszą posiadać uprawnienia do jazdy. Jakie one mogą być? Legalną jazdę umożliwiają: karta rowerowa (egzamin można zdawać po ukończeniu 10. roku życia, nie ma centralnej bazy wydanych kart, poszczególne rejestry prowadzą szkoły), prawo jazdy kat. AM (od 14 roku życia), prawo jazdy kat. A1, B1 i T (po ukończeniu 16 lat). I pozostaje kwestia jeszcze zawężająca grupę uczestników ruchu drogowego, na które może być nałożony mandat. Otóż obowiązujące prawo reguluje, iż osoby w wieku do 16 lat nie mogą być karane mandatem. Na tych nieletnich karę ewentualnie nałoży sąd dla nieletnich i nie będzie to kara pieniężna.

Podsumujmy - do ukarania przywołanym mandatem pozostają rowerzyści w wieku od 17 do 18 roku życia. (jm)