Legislacja

Strażnicy z szerszymi uprawieniami wystawiania mandatów

6 października 2023

Strażnicy z szerszymi uprawieniami wystawiania mandatów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

We wczorajszym Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego [kliknij].

Na podstawie art. 95 § 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia minister zarządził nowelizację Rozporządzenia z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.p. 2003.208.2026; t.j. 2022.1350). Zmiany obowiązują z dniem 20 października 2023 r.

Na mocy art. 3 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.2328) dodano do art. 94 Kodeksu wykroczeń nowy § 1a przewidujący możliwość ukarania karą nagany lub karą grzywny do 1500 zł osobę, która na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi inny pojazd niż mechaniczny bez uprawnień. Ustawa ta nadała również nowe brzmienie § 3 przez wprowadzenie obowiązku orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za popełnienie wykroczenia, o którym mowa w § 1, polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia - potrzebę zmian uzasadniali autorzy opublikowanego właśnie aktu. Pamiętając, iż strażnicy gminni są uprawnieni, na mocy art. 129b ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt. W związku z powyższym celem umożliwienia skutecznego realizowania zadań w tym zakresie w pełni zasadne jest dodanie do wykazu wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego, wykroczenia stypizowanego w art. 94 §1a Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie za celowe uznano usunięcie z wykazu wykroczenia określonego w § 1 ww. artykułu, ponieważ zgodnie z treścią art. 96 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny m. in. za wykroczenia, za które należałoby orzec środek karny.

Zmiany obowiązują z dniem 20 października 2023 r. (jm)