Legislacja

Mandat w strefie zeroemisyjnego transportu

24 czerwca 2020

Mandat w strefie zeroemisyjnego transportu
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Proponowane zmiany mają charakter dostosowujący. Spenalizowano nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu (zeroemisyjnego transportu).

Katalog uprawnień straży miejskich i gminnych ma zostać rozszerzony otrzymają szersze uprawnienia w zakresie nakładania mandatów za wykroczenia. I tak karani będą kierowcy łamiący lokalne przepisy dotyczące tzw. stref czystego powietrza. Regulacje wynikają z zapisów ustawy o elektromobilności oraz ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W pierwszej z wymienionych gminy (dokładnie rady gmin art. 40 ustawy) otrzymały prawo ustanowienia tzw. stref czystego powietrza – wydzielonych obszarów, do których wjechać mogą wyłącznie pojazdy elektryczne, napędzane gazem ziemnym lub wodorem. Kierowca, który złamie prawo lokalne w tym zakresie - jeżeli przywołana strefa zostanie wyznaczona - będzie ukarany przez straż mandatem w wysokości do 500 pln.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w art. 48 dokonała zmiany w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń poprzez dodanie art. 96c. W związku z powyższym istnieje zasadność rozszerzenia uprawnień mandatowych straży gminnych (miejskich) wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego o wykroczenie, o którym mowa w art. 96c Kodeksu wykroczeń. Jednocześnie, mając na uwadze charakter wykroczenia z art. 96c Kodeksu wykroczeń, proponuje się przyznanie uprawnienia do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za przedmiotowe wykroczenie tylko tym strażnikom straży gminnych (miejskich), którzy posiadają upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Projektowane przepisy są konsultowane w ramach uzgodnień międzyresortowych, zaczną obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu. (jm)