Legislacja

Minister podwyższył - o 100 zł - cenę kursu reedukacyjnego

19 lipca 2022

Minister podwyższył - o 100 zł - cenę kursu reedukacyjnego
(fot. PIXABAY)

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. Minister Zdrowia podwyższa opłatę za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Aktualnie obowiązująca cena 400 zł zostaje podniesiona do 500 zł.

W Dzienniku Ustaw z dnia 18 lipca 2022 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (poz. 1505 [kliknij]). Projektowane rozporządzenie zmienia wysokości opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Jak uzasadniają autorzy aktu: - Zmiana wysokości opłaty jest podyktowana wzrastającymi kosztami związanymi z organizacją kursu reedukacyjnego, wzrostem stawek prowadzących ten kurs, w tym wzrostem płacy minimalnej, oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zapewnieniem materiałów dydaktycznych. Podniesienie opłaty za kurs reedukacyjny do maksymalnej wysokości jest dopuszczone przez ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W ocenie skutków regulacji napisano: - Projektowane rozporządzenie zawiera zmianę wysokości opłaty za kurs reedukacyjny, która obecnie wynosi 400 zł. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, minister właściwy do spraw zdrowia określa wysokość tej opłaty, która nie może przekroczyć 500 zł. Biorąc pod uwagę wysokość kosztów rzeczowych i osobowych związanych z przeprowadzeniem kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii opłatę określono w wysokości 500 zł.

Za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym

mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pobiera się opłatę w wysokości ustalonej na podstawie przepisów dotychczasowych. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 sierpnia 2022 r.

Przypomnijmy obowiązkowo na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narmokamii są kierowani: kierowcy lub osoby posiadające pozwolenie na kierowanie tramwajem, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka dzialającego podobnie do alkoholu. (jm)