Legislacja

Ministerstwo Infrastruktury: kamizelki odblaskowe - tak, ale…

12 kwietnia 2022

Ministerstwo Infrastruktury: kamizelki odblaskowe - tak, ale…
(fot. PIXABAY)

Poseł Artur Szałabawka pyta ministra infrastruktury czy ten planuje wprowadzenie programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach na obszarach wiejskich, w ramach którego byłoby przewidziane wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe. Przedstawiciel resortu doceniając wagę działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa informuje, iż „kwestie wprowadzenia do programu nauczania w szkołach podstawowych specjalnych programów poprawy bezpieczeństwa, w zakresie otrzymania pomocy naukowych w postaci kamizelek odblaskowych są w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki.”

Interpelacja poselska. W sprawie kamizelek odblaskowych dla uczniów tym razem interpelacja poselska Artura Szałabawki (nr 31957 [kliknij]). Adresatem jest minister infrastruktury. Poseł podkreśla, iż wielu uczniów zamieszkujących obszary wiejskie dojeżdża do szkół na rowerach i tu za niezwykle ważną uznaje kwestię prawidłowych zachowań, ale też sygnalizowania obecności rowerzysty na drodze. Obok działającego oświetlenia najlepszą formą zaznaczenia tej obecności jest korzystanie z kamizelek odblaskowych. Stąd też pytanie: - Czy planowane jest wprowadzenie programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach na obszarach wiejskich, dzięki któremu uczniowie otrzymaliby kamizelki od swoich szkół?

Stanowisko resortu infrastruktury. Odpowiedzi na interpelację udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury [kliknij]. Minister przywołuje informację, iż obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego zawiera kwestie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa. - Cele kształcenia i treści nauczania odnoszące się do bezpieczeństwa są uwzględnione w podstawie programowej na każdym etapie edukacyjnym w zakresie odpowiadającym wiekowi uczniów, ich potrzebom edukacyjnym i możliwościom poznawczym. Uczniowie są edukowani przez nauczycieli na lekcjach poświęconych bezpieczeństwu ruchu drogowego o aktualnie obowiązujących przepisach, również w tematyce dotyczącej obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszający się po drodze poza terenem zabudowanym po zmierzchu. Ponadto, zgodnie z zapisami zawartymi w części Warunki i sposób realizacji podstawy programowej przedmiotu Technika, uczniowie, którzy ukończyli 10 lat mają możliwość uzyskania karty rowerowej. Wspierając nauczycieli Ministerstwo Infrastruktury i Sekretariat KR BRD w 2020 r. zrealizowały w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 projekt pn. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” POIS.03.01.00-00-0048/18 w ramach działania 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Celem projektu było osiągnięcie poprawy poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizowane szkolenie miały wymiar edukacyjno-informacyjny, co miało wpływ na zmianę zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. W odróżnieniu od poprzednich działań związanych z brd (realizacja projektów dotyczących zmiany postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego - realizacja kampanii społecznych) ten projekt miał na celu pośrednio podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, a bezpośrednio podnoszenie wiedzy dzieci i młodzieży odnośnie bezpieczeństwa zachowań w ruchu drogowym. Minister doprecyzowuje: - Projekt miał za zadanie wyposażyć nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji, w tym podczas godzin wychowawczych, również w zakresie uzyskania karty rowerowej. Utworzono w ramach projektu specjalną platformę, która stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Zawiera materiały oraz informacje potrzebne do efektywnego przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu ruchu drogowego. Ponadto resort infrastruktury: - Stale wprowadza szereg zmian w przepisach prawa, które mają na celu poprawić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W dniu 1 czerwca 2021 r. znowelizowane zostały przepisy ustawy Prawa o ruchu drogowym, które ujednoliciły dopuszczalną prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia, zwiększyły zakres ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych.

Odpowiedź na pytanie poselskie. Poseł - powtórzmy pytanie interpelacji - pytał: - Czy planowane jest wprowadzenie programu poprawy bezpieczeństwa w szkołach na obszarach wiejskich, dzięki któremu uczniowie otrzymaliby kamizelki od swoich szkół? R. Weber odpowiedział w następujący sposób: - W nawiązaniu do kwestii poruszonych w przedmiotowej interpelacji, należy podkreślić, iż kwestie wprowadzenia do programu nauczania w szkołach podstawowych specjalnych programów poprawy bezpieczeństwa, w zakresie otrzymania pomocy naukowych w postaci kamizelek odblaskowych są w kompetencji Ministerstwa Edukacji i Nauki. (jm)