Legislacja

Hałas komunikacyjny - propozycja regulacji

13 kwietnia 2022

Hałas komunikacyjny - propozycja regulacji
(fot. PIXABAY)

W dniu wczorajszym Rada Ministrów przyjęła nowe propozycje przepisów dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Klimatu i Środowiska będą określali jego wysokość. Zaakceptowano projekt nowelizacji - Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Rząd na wczorajszym posiedzeniu pracował nad projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Jednym z celów zaakceptowanego dokumentu jest transpozycja do polskich przepisów unijnej dyrektywy. Autorzy nowelizacji wskazują na hałas jako przyczynę powstawanie wielu chorób. Hałasem emitowanym przez ruch drogowy, kolejowy i lotniczy.

Komunikat z posiedzenia Rady Ministrów (12.4.2022):

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra klimatu i środowiska.

Projekt dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ustalenia zaktualizowanych metod oceny hałasu oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Chodzi m.in. o obowiązek stosowania zaktualizowanych metod oceny hałasu, uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie. Rozwiązania powinny korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

Najważniejsze rozwiązania

- Podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu (tj. zarządzający głównymi drogami, liniami kolejowymi oraz lotniskami, a także prezydenci miast powyżej 100 tys. mieszkańców) będą musieli stosować zaktualizowane metody oceny hałasu, określone w przepisach unijnych.

- Organy ochrony środowiska (tj. marszałkowie województw) i podmioty sporządzające strategiczne mapy hałasu zostaną wyposażeni w narzędzie umożliwiające dokonanie w jednorodny sposób oceny szkodliwych skutków hałasu drogowego, kolejowego i lotniczego.

- Marszałek województwa będzie mógł nakładać – na zarządzającego drogami innymi niż autostrady i drogi ekspresowe, które usytuowane są w miastach na prawach powiatu – obowiązek sporządzenia i przedkładania marszałkowi województwa przeglądu ekologicznego.

- Przegląd ekologiczny służy usprawnieniu działalności marszałka województwa, który realizuje niektóre przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

- Przegląd ten dostarcza informacji na temat faktycznego oddziaływania konkretnego obiektu na środowisko, a w przypadku gdy obiekt nie spełnia przepisów o ochronie środowiska - proponuje działania naprawcze, które marszałek województwa analizuje w postępowaniu mającym ograniczyć negatywne oddziaływanie na środowisko.

- Umożliwione zostało uregulowanie w rozporządzeniu sposobu ustalania bezpiecznej odległości w przypadku lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotyczy to także nowych inwestycji w sąsiedztwie takich zakładów, określenia rodzajów poważnych awarii przemysłowych i parametrów granicznych oddziaływania potencjalnych skutków takich awarii.

Zaproponowane zmiany powinny pozytywnie wpłynąć na zapewnienie właściwego klimatu akustycznego w środowisku, a tym samym korzystnie przyczynić się do zdrowia ludzi.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (jm)