Legislacja

Na opakowaniu ostrzeżenie dla pijanych kierowców

29 kwietnia 2010

Sejm, który rozpoczął trzydniowe posiedzenie, zajął się m.in. zmianami w Kodeksie postępowania karnego. Sejm rozpatrzył też projekt zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Projekt przewiduje wprowadzenie wymogu umieszczania na opakowaniach alkoholu ostrzeżeń o jego szkodliwości szczególnie dla nieletnich i kobiet w ciąży oraz niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Autorzy projektu chcą także, aby piwo mogło być reklamowane od godz. 23, a nie od godz. 20 - jak to jest obecnie. W grudniu sejmowe komisje zdrowia oraz kultury i środków opowiedziały się przeciwko pomysłowi wprowadzenia ostrzeżeń o szkodliwości alkoholu umieszczać na etykietach opakowań. Posłowie PiS wskazywali na konieczność zmniejszenia liczby wypadków powodowanych przez pijanych kierowców. Przeciwni projektowi posłowie PO i Lewicy odpowiadali, że zakaz picia alkoholu przez kierowców i nieletnich istnieje już w innych aktach prawnych.

Fragment stenogramu z posiedzenia Sejmu: Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 17. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druki nr 2473 i 2588). Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Norberta Rabę. Bardzo proszę, panie pośle.

Poseł Sprawozdawca Norbert Raba: Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W dniu 15 grudnia 2009 r. połączone Komisje: Kultury i Środków Przekazu oraz Zdrowia zajęły się poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dyskusja, jaka odbyła się na posiedzeniu połączonych komisji, była bardzo podobna do tej, która toczyła się w roku 2008. Trzeba bowiem przypomnieć Wysokiej Izbie, że bardzo podobny projekt ustawy, dokładnie z tymi samymi zmianami, nieco szerszymi, był rozpatrywany w 2008 r. i była również powoływana specjalna podkomisja w Komisji Zdrowia, która pracowała od lipca do listopada 2008 r. i zajmowała się problematyką dotyczącą tych zmian. Połączone komisje, tak jak rok wcześniej pracująca podkomisja, niestety nie podzieliły i nie przyjęły propozycji wnioskodawców odnośnie do zmian ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Poseł Sprawozdawca Norbert Raba: Podstawowym problemem i mankamentem tej propozycji jest niestety niedoprecyzowanie pewnych zapisów, choćby takich, jak użycie sformułowania: opakowania, w odniesieniu do alkoholu, gdzie tak naprawdę powinno być użyte słowo: etykieta. Jest to projekt, który bardzo przypomina te zapisy, które zostały wprowadzone przy zmianie ustawy tytoniowej, gdzie w przypadku paczki papierosów opakowanie stanowi również 100% etykiety, jeżeli więc użyjemy sformułowania: 20% opakowania, ma to sens. Natomiast w przypadku napojów alkoholowych, gdzie opakowaniem jest butelka, a nie etykieta, takiego przełożenia już niestety nie ma. Połączone komisje poparły wniosek pana posła Wenderlicha o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu: 30 głosów było za, 12 – przeciw. Zgodnie z wolą połączonych komisji jako poseł sprawozdawca informuję Wysoką Izbę, że chcą one odrzucić ten projekt ustawy w pierwszym czytaniu. Dziękuję bardzo. (...) Poselski projekt ustawy zawarty w druku nr 2473 ma na celu nałożenie na podmiot wprowadzający alkohol do obrotu obowiązek zamieszczania na opakowaniu alkoholu informacji o szkodliwości jego spożywania, szczególnie przez kobiety w ciąży i karmiące piersią, a także osoby niepełnoletnie, oraz o niebezpieczeństwie związanym z prowadzeniem pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu. Na dostosowanie się do tego obowiązku wnioskodawcy przewidują 12 miesięcy. Projekt upoważnia ministra właściwego do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia regulującego treść, wielkość i sposób umieszczania tych ostrzeżeń.

Słowa kluczowe alkohol pijani kierowcy