Legislacja

Nie. W sprawie kupieckich tablic rejestracyjnych przypisanych do właściciela. Choć…

6 marca 2020

Nie. W sprawie kupieckich tablic rejestracyjnych przypisanych do właściciela. Choć…
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W imieniu ministra infrastruktury, Rafał Weber sekretarz stanu w resorcie, składa informację w sprawie kupieckich tablic rejestracyjnych pojazdów. Odpowiada na pytanie o ewentualne zmiany w systemie rejestracji pojazdów. Czy będą ułatwienia?

Stan dnia dzisiejszego. Co zmieniają tablice rejestracyjne tymczasowe przypisane do właściciela? Otóż nowy właściciel pojazdu po podpisaniu umowy jego nabycia mógłby nimi oznakować swój nabytek i już. Dziś u nas jest inaczej - jest uciążliwa procedura dotycząca tablic rejestracyjnych tymczasowych - przypisanych do pojazdu: umowa sprzedaży, wizyta we właściwym wydziale komunikacji i teraz oznakowanie pojazdu, też już tylko dłużej. - Czy jest możliwe wprowadzenie tymczasowych tablic rejestracyjnych, które byłyby przypisane do osoby nabywającej pojazd, a nie do pojazdu? Jeżeli nie jest to możliwe, proszę o podanie przyczyn uniemożliwiających zastosowanie takiego rozwiązania.

Stanowisko resortu infrastruktury. - Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), czasowej rejestracji pojazdu dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) właściciela pojazdu. Przypadki, w których organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej, określone są w art. 74 ust. 2 ww. ustawy - przywołuje obowiązujące przepisy Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. I uzasadnia: -Generalną zasadą jest wydawanie tablic rejestracyjnych z przyznanym numerem rejestracyjnym do pojazdu a nie do jego właściciela. Jest to powszechną praktyką stosowaną zarówno w państwach Unii Europejskiej, jak i państwach trzecich, a nadawanie numeru rejestracyjnego dla pojazdu służy między innymi prowadzeniu rejestrów pojazdów w danych krajach. I podsumowuje: - W związku z powyższym oceniam, iż nie ma obecnie uzasadnienia do podjęcia inicjatywy zmian w systemie rejestracji pojazdów, które umożliwiłyby przypisanie tymczasowych tablic rejestracyjnych do właściciela pojazdu.

Jednak. Ku zadowoleniu kierowców - mimo opieszałości w pracach projektowych - przygotowywany jest tzw. pakiet deregulacyjnym. I tu znajdą się także rozwiązania ułatwiające także procedury odbioru zakupionego/sprzedanego pojazdu. Minister wyjaśnia: - Informuję jedocześnie, że w prowadzonym przez MI wspólnie z MC projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD19) (zwanym pakietem deregulacyjnym), będącym kontynuacją w nowej kadencji Rządu projektu ustawy o nr UD515, zaproponowano wprowadzenie możliwości czasowej rejestracji pojazdu również przez starostę właściwego dla miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez zmianę art. 74 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zakłada się, że będzie to ułatwienie dla nabywających pojazdy w miejscu znajdującym się poza miejscem swojego zamieszkania, którzy będą chcieli skorzystać z czasowej rejestracji pojazdu celem przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (jm)