Legislacja

Nieprecyzyjne terminy zakazów prowadzenia pojazdów

11 maja 2020

Nieprecyzyjne terminy zakazów prowadzenia pojazdów
(fot. archiwum tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS)

Związek Powiatów Polskich, a w jego imieniu prezes, starosta bielski Andrzej Płonka wskazują, iż regulacje ustawowe dotyczące obowiązku cofania przez starostów uprawnień do prowadzenia pojazdów są sprzeczne z obowiązującym rozporządzeniem ministra infrastruktury i budownictwa. Sedno sprawy, to spór czy uprawnienia mają być cofane bezterminowo czy na czas określony?

Prezes ZPP skierował do ministra infrastruktury wniosek o doprecyzowanie przepisów określających obowiązek organu administracji do cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów w wyroku sądu karnego. Jak analizuje „Portal Samorządowy”: w obecnym stanie prawnym organy administracji wykonujące wyrok sądu karnego, są związane jego treścią, co oznacza, że mogą cofnąć uprawnienie do kierowania pojazdami tylko na ściśle wskazany w wyroku okres (w myśl art. 103 ustawy o kierujących pojazdami). Na tym tle wątpliwości wzbudza brzmienie § 17 rozporządzenia ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, który wskazuje, że w przypadku orzeczenia wyrokiem sądu zakazu kierowania pojazdami na okres przekraczający rok, organ wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami bez określenia terminu ważności tej decyzji. I tu organ administracji staje przed dylematem, czy w swojej decyzji kierować się intencją sądu karnego i cofnąć uprawnienia na wskazany w wyroku okres, czy może wypełnić obowiązek wskazany w przywołanym rozporządzeniu? Ponadto sądy często nie określają okresu wstrzymania upranień i sytuacja komplikuje się dodatkowo.

Andrzej Płonka pyta o interpretację określenia „orzeczony przez sąd karny zakres”. Wnioskuje o dostosowanie brzmienia aktów wykonawczych do przepisów ustaw. (jm)