Legislacja

Zmiana czasu pracy egzaminatora?

12 maja 2020

Zmiana czasu pracy egzaminatora?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

O zmianę ustawy - Prawo o ruchu drogowym i stosownego rozporządzenia wykonawczego wnioskują dyrektorzy word. Proponują likwidacje ograniczenia co do czasu i liczby osób egzaminowanych w ciągu dnia przez jednego egzaminatora. Resort ocenia - dziś zmiana przepisów byłaby nieuzasadniona, ale…

Sugerują zmiany czasu pracy egzaminatora. Poseł Jerzy Bielecki zgłosił interpelację w sprawie zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmianę ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym sugerują dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Te ostatnie z jednej strony podlegają samorządom województw, a z drugiej prowadza samodzielną gospodarkę finansową. Jak wszyscy stanęli dziś przed koniecznością podjęcia działań mających na celu utrzymanie miejsc pracy i istniejącej infrastruktury ośrodka. To stan dnia dzisiejszego, wielu pracowników oczekuje w domach deklarując gotowość do pracy. I tu dyrektorzy patrzą dalej, gdy po ustaniu stanu epidemii, do word zgłosi się bardzo wielu kandydatów na kierowców. Cóż wówczas? Będzie trzeba wydłużać czas pracy egzaminatorów. Jak pisze poseł: - Uważają, że proponowana zmiana przepisów ogólnych - Kodeksu pracy choć korzystna dla przedsiębiorców nie będzie wystarczająca w przypadku ośrodków egzaminowania kierowców. W zakresie czasu pracy ośrodki egzaminowania obowiązuje regulacja szczególna wynikająca z § 13 ust. 3 - 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206). Chcąc wydłużyć czas pracy egzaminatorów i jednocześnie wyjść naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wskazują na potrzebę nowelizacji w/w rozporządzenia (obecnie 1 egzaminator w ciągu 8-godzinnego dnia pracy może przeegzaminować tylko 9 osób), poprzez likwidację ograniczenia co do czasu i liczby osób egzaminowanych w ciągu dnia przez 1 egzaminatora.

Stanowisko resortu infrastruktury. W swojej informacji resort infrastruktury wskazuje, iż celem przywołanego rozporządzenia jest zapewnienie odpowiedniej jakości przeprowadzanego egzaminu i powstało dla zapewnienia komfortu zarówno osobom egzaminacyjnym jak i egzaminatorom. Jednocześnie za prawdopodobne uznaje, że po wznowieniu pracy word wolumen osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego nie zmieni się w stosunku do liczby osób, które miały przystąpić do egzaminu przed wstrzymaniem pracy. I tu konkluzja: - Dlatego też w ocenie Ministerstwa Infrastruktury proponowana zmiana przepisów jest niezasadna i nie będzie miała wpływu na poprawę przyszłej sytuacji osób egzaminowanych. Jednakże mając na względzie różne możliwe warianty rozwoju sytuacji uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury będzie na bieżąco analizować sytuację rynkową i w przypadku zaistnienia konieczności podjęcia działań zaradczych rozważy, jako jedno z tych działań proponowane rozwiązanie.

Dziś resort nie widzi problemu, który zdaniem dyrektorów word pojawi się po zakończeniu stanu epidemii. Czy kandydaci na kierowców będą czekali w kolejkach? Resort obiecuje, iż będzie monitorował sytuację. (jm)