Legislacja

Nietykalność cielesna… kierowców? Czy trafi do ustawy

9 listopada 2022

Nietykalność cielesna… kierowców? Czy trafi do ustawy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów złożyła projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym [kliknij]. Zaproponowane przepisy umożliwiają osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

W dniu wczorajszym Kancelaria Sejmu RP zarejestrowała poselski projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dotyczy on wprowadzenia przepisów, które umożliwią osobie wykonującej przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi, korzystanie z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna kierowców (motorniczych, maszynistów, innych osób) wykonujących przewozy w publicznym transporcie zbiorowym, ich życie i zdrowie, godność osobista, a także prawidłowość prowadzonych przez nich czynności oraz szacunek dla realizowanych przez nich zadań.

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) po art. 49 zaproponowano dodanie art. 49a w brzmieniu: „Art. 49a. Osoba wykonująca przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym podczas kierowania środkami transportu i w związku z kierowaniem nimi korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855).”. I tu przywołajmy stosowny artykuł przywołanego kodeksu: „Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.”.

Projekt złożony przez przedstawiciela wnioskodawców posła Marka Rutkę został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego i Biura Analiz Sejmowych. (jm)